Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Shkodër, rezultati final

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”, të ndryshuar,
Bashkia Shkodër, shpall rezultatin përfundimtar të kandidatëve për pranim në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Shkodër, për pozicionin:

Inspektor

Pa kandidat të kualifikuar.