Njoftime

Thirrje për aplikime – Pronar Social

Bashkia Shkodër shpall thirrjen për Aplikime për të gjitha subjektet publike dhe private të cilët janë të interesuar për të fituar statusin “Pronar social” në zbatim të nenit 23, pika…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…

Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Shkodër, rezultati final

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni Përgjegjës, Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, rezultati final

Në mbështetje të ligjit nr. 89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake”, të Vendimit nr.452, datë 26.07.2023 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,Bashkia Shkodër, shpall…

Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni Përgjegjës, Sektori i Qarkullimit, rezultati final

Në mbështetje të ligjit nr. 89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake”, të Vendimit nr.452, datë 26.07.2023 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,Bashkia Shkodër, shpall…

Njoftim fituesi në kategorinë ekzekutive për pranimin në shërbimin civil

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë…

Thirrje për video promocionale “Shkodra Rinore”

Bashkia Shkodër e ka parë gjithnjë me interes përfshirjen e të rinjve në proceset vendimarrëse duke e konsideruar atë një zë të fuqishëm, të aftë për të sjellë ndryshimin. E…

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni përgjegjës, sektori i qarkullimit

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave…

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë bashkiake, pozicioni përgjegjës, sektori i kontrollit dhe mbrojtjes së territorit

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave…