Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :
Kandidaët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë si më poshtë, sipas pozicioneve :

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi Strukturist), Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës III-b

  1. Vullnet Bushaj

1 (një) Specialist (Jurist), Sektori i Planit të Përgjithshëm dhe planeve të Detajuara Vendore, kategoria e pagës III-b

  1. Arban Gjoka

1 (një) Specialist (Jurist), Drejtoria e Aseteve dhe kadastres urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit kategoria e pagës III-b
1. Arban Gjoka
2. Arion Omi

1 (një) Specialist, Sektori i Shërbimit (Biznes + Familje) Licencimit dhe transportit Drejtoria e Taksave dhe Tarifave pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar kategoria e pagës III-b

  1. Ehsen Kuçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 05.04.2024, ora 13:30, në ambientet e Bashkisë Shkodër .