Shpallje rezultati të lëvizjes paralele, për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar , kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,
Bashkia Shkodër, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele, për pozicionet si më poshtë :

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës IV-a

1 (një) Specialist (Inxhinier Hidroteknik/ Elektrik ), Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi), Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës IV-a

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi), Sektori i Projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës IV-a

1 (një) Specialist (inxhinier /inxhinier gjeodet/ inxhinier ndertimi) , Drejtoria e Aseteve dhe kadastres urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës III-b

Pa asnjë kandidat të kualifikuar.

Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë ekzekutive do të vazhdojë me proçedurën e pranimit në shërbimin civil.