Njoftime

Njoftim intervista me gojë për pranim në kuadër të projektit “Punësim dhe Mësim për përfshirjen Sociale” (OSFA) pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të…

Njoftim fituesi në kategorinë ekzekutive për pranim në shërbimin civil

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë…

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë Bashkiake

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave…

FTESË E HAPUR

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për projektet artistike të Teatrit “Migjeni” për vitin 2024. Përshkrimi i projektit: Me qëllim dhënien e mundësisë të gjithë krijuesve të skenës teatrore për…

Njoftim vazhdim procedure

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin,…

SHPALLJE E HAPUR

Bashkia e Shkodrës mbështet shërbimet rekreative dhe sportive përmes programit buxhetor Programi 08130: Sport dhe argëtim. Objektivat e Bashkisë Shkodër përmes mbështetjes së këtij programi janë: Bashkia e Shkodrës ka…

Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për pranim në shërbim civil në kategorinë ekzekutive pas afatit të ankimimit

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Parashikimi i hapjes së kurseve për vitin 2024

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, publikohet “Parashikimi i hapjes së kurseve për vitin 2024” nga AKPA, Qendra e…

Lajmërim për vend të lirë pune

Bashkia Shkodër njofton shpalljen e një vendi të lirë pune dhe bën organizimin e konkursit për pozicionin e kandidatit për Koordinator projekti me kohë të pjesshme me 60% të kohës…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Shpallje rezultati – Thirrje publike për video promocionale “Shkodra Rinore”

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 07/12/2023 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Thirrje për video promocionale “Shkodra Rinore”, dedikuar të rinjve të moshës 15…