Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidaët e kualifikuar për të vazhduar fazën e parë të vlerësimit (testimi me shkrim) janë si më poshtë, sipas pozicioneve:

Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

 1. Armar Gjyrezi
 2. Indrit Kurtbegu

Specialist (arkitekt), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

 1. Edona Shkjau
 2. Doris Bajraktari
 3. Valter Laloshi

Specialist (arkitekt), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria IV-a.

 1. Edona Shkjau
 2. Doris Bajraktari
 3. Valter Laloshi

Specialist (inxhinier hidroteknik/elektrik), Sektori i ndjekjes së investimeve, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

Nuk ka të kualifikuar.

Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i ndjekjes së investimeve, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria IV-a.

 1. Indrit Kurtbegu

Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

 1. Indrit Kurtbegu

Specialist (jurist), Sektori i planit të përgjithshëm dhe planeve të detajuara vendore, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

 1. Arensa Paçrami
 2. Klotilda Ulndreaj
 3. Sonila Sadiku

Specialist (inxhinier gjeodezi/ndërtim), Drejtoria e Aseteve dhe Kadastrës Urbane, kategoria III-b.

 1. Indrit Kurtbegu

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 02.05.2024, ora 10: 00, në ambientet e Bashkisë Shkodër .
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti