Kualifikim final në pozicionin instruktor pranë qendrës kulturore e fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar; ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKB nr 55, datë 29.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër”, Bashkia Shkodër shpall kandidatët e kualifikuar për pranim:

Instruktor me honorar, Qendra Kulturore e Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër, në fushat e edukimit si më poshtë vijon:

Instruktor për fushën e edukimit Kërcim

 1. Aldo Pjetri
 2. Arben Sala

Instruktor për fushën e edukimit Trombë

 1. Anton Guri

Instruktor për fushën e edukimit Kitare

 1. Paskal Maka

Instruktor për fushën e edukimit Pikturë

 1. Sidrit Lohja

Instruktor për fushën e edukimit Piano

 1. Vjoleta Puka (Paçrami)

Instruktor për fushën e edukimit Estrade

 1. Drande Xhaj

Instruktor për fushën e edukimit Basketboll

 1. Damian Bekteshi
 2. Gjyljeta Basha

Instruktor për fushën e edukimit Volejboll

 1. Drita Suma

Instruktor për fushën e edukimit Futboll

 1. Ahmet Meta
 2. Shaqir Suma

Instruktor për fushën e edukimit Anglisht

 1. Ditjola Grumira
 2. Olta Bashi
 3. Saimira Mani

Instruktor për fushën e edukimit Frëngjisht

 1. Vjolla Mesi

Instruktor për fushën e edukimit Gjermanisht

 1. Mimoza Matlija

Instruktor për fushën e edukimit Italisht

 1. Lediana Ejlli

Instruktor për fushën e edukimit Aerobi

 1. Fatjeta Brahimi

Instruktor për fushën e edukimit Perkursion

 1. Jetmir Mesi

Instruktor për fushën e edukimit Punime artizanale

 1. Stela Toska

Instruktor për fushën e edukimit Këndim

 1. Leonora Çuliqi

Kandidatët e kualifikuar brenda 5 ditëve të publikimit të paraqiten pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” Bashkia Shkodër, për të vijuar me proçedurat e nënshkrimit të marrëveshjes (kontratës) përkatëse.