Intervista me gojë në pozicionin instruktor pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar; ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKB nr 55, datë 29.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër”, të Vendimit nr.30, datë 24.01.2024 ”Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”, Bashkia Shkodër shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës me gojë për pozicionin:

Instruktor me honorar, Qendra Kulturore e Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër, në fushat e edukimit si më poshtë vijon:

2 instruktor për fushën e edukimit Kërcim

 1. Aldo Pjetri
 2. Arben Sala

1 instruktor për fushën e edukimit Trombë

 1. Anton Guri

1 instruktor për fushën e edukimit Fizarmonikë

 • Nuk ka të kualifikuar

2 instruktor për fushën e edukimit Kitare

 1. Paskal Maka

2 instruktor për fushën e edukimit Pikturë

 1. Arsela Shabanaj (Bashi)
 2. Sidrit Lohja

2 instruktor për fushën e edukimit Piano
1. Vjoleta Puka (Paçrami)

1 instruktor për fushën e edukimit Estrade

 1. Drande Xhaj
  2 instruktor për fushën e edukimit Basketboll
 2. Damian Bekteshi
 3. Gjyljeta Basha
  1 instruktor për fushën e edukimit Volejboll
 4. Drita Suma

2 instruktor për fushën e edukimit Futboll

 1. Ahmet Meta
 2. Jetmir Podgorica
 3. Shaqir Suma

1 instruktor për fushën e edukimit Shah

 • Nuk ka të kualifikuar

1 instruktor për fushën e edukimit Atletikë
-Nuk ka të kualifikuar

3 instruktor për fushën e edukimit Anglisht

 1. Olta Bashi
 2. Saimira Mani
 3. Ditjola Grumira

1 instruktor për fushën e edukimit Frëngjisht

 1. Vjolla Mesi
  1 instruktor për fushën e edukimit Gjermanisht
 1. Mimoza Matlija

1 instruktor për fushën e edukimit Skenografi
-Nuk ka të kualifikuar

1 instruktor për fushën e edukimit Violinë
-Nuk ka të kualifikuar

1 instruktor për fushën e edukimit Italisht
1. Lediana Ejlli

1 instruktor për fushën e edukimit Aerobi

 1. Fatjeta Brahimi

1 instruktor për fushën e edukimit Perkursion
1. Jetmir Mesi

1 instruktor për fushën e edukimit Punime artizanale

 1. Stela Toska

1 instruktor për fushën e edukimit Këndim

 1. Leonora Çuliqi

Intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” Bashkia Shkodër me datë 24.03.2024 ora 15: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.