Njoftim mbi rezultatin final për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidatët fitues që kanë marrë të paktën 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse
1 . Admir Temja 91 pikë

Përgjegjës, Sektori i Sektori i Rinisë, Drejtoria e Arsimit dhe Rinisë, Drejtoria Përgjithshme e kultures arsimit rinise dhe sportit.
1 . Hasna Tafilica 90 pikë

Drejtor, Drejtoria e Sportit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Kulturës, Arsimit, Rinise dhe Sportit.
1 . Auron Miloti 85 pikë

Drejtor, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik.
1 . Stela Mardusha 91 pikë

Drejtor, Drejtoria e Aseteve dhe Kadastrës urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.
1 . Lulzim Mashi 93 pikë

Drejtor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve.
1 . Sokol Malaj 71 pikë