Njoftim shpallje kandidati fitues të projektit “Punësim dhe Mësim për përfshirjen Sociale” (OSFA) pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër, për vitin 2023”, të ndryshuar, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për pozicionin:

Koordinator projekti

Kandidatë fitues me këtë rendtije janë :

  1. Adelina Luli 71 pikë
  2. Denisa Toma 68 pikë