Njoftim intervista me gojë për pranim në kuadër të projektit “Punësim dhe Mësim për përfshirjen Sociale” (OSFA) pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër, për vitin 2023”, të ndryshuar,
Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës me gojë për pozicionin:
Koordinator projekti

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Adelina Luli
  2. Denisa Toma

Intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 01.02.2024 ora 14: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.