Njoftim për intervistën e strukturuar me gojë për pranim në Policinë Bashkiake

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.452, date 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës së strukturuar me gojë për pozicionet:

Inspektor, Sektori i Qarkullimit, Policia Bashkiake
Specialist, Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake

Kandidatë të kualifikuar janë :

Inspektor, Sektori i Qarkullimit
Isa Bala

Specialist, Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit

Nuk ka të kualifikuar

Intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 02.02.2024 ora 13: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.