Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në Policinë Bashkiake

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” neni 12 dhe 23, Kreu III “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.452, date 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër shpall rezultatin përfundimtar të kandidatëve të kualifikuar për pranim për pozicionet:

Inspektor, Sektori i Qarkullimit, Policia Bashkiake
Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake
Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit, Policia Bashkiake

Kandidatë të kualifikuar janë :

Inspektor, Sektori i Qarkullimit

Isa Bala 99.4 pikë

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit e Mbrojtjes së Territorit

Julian Kokiçi 85.6 pikë
Arjet Trashani 85.4 pikë
Xhovan Kasneci 78.4 pikë
Ergys Bekteshi 78.2 pikë
Rinis Mataj 72.2 pikë
Endrit Reçi 66.8 pikë

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit

Admir Boshnjaku 89.4 pikë
Elvin Shabaj 89.4 pikë
Florian Bekteshi 87.2 pikë