Njoftim për intervistën e strukturuar me gojë për pranim në Policinë Bashkiake

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 22 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.452, date 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës së strukturuar me gojë për pozicionet:
Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit, Policia Bashkiake

Kandidatë të kualifikuar janë :
Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit e Mbrojtjes së Territorit
Arjet Trashani
Endrit Reçi
Ergys Bekteshi
Julian Kokiçi
Rinis Mataj
Xhovan Kasneci

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit
Admir Boshnjaku
Elvin Shabaj
Florian Bekteshi

Intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 08.02.2024 ora 13: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.