Njoftime

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave…

Shpallje rezultati të lëvizjes paralele, për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar , kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të…

FTESË E HAPUR

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizmin e aktivitetit “Dita e Luleve”. Përshkrimi i projektit: Festimet që lidhen me lulet, i kanë fillesat herët, rreth viteve ’30. Zona e…

Shpallje për Drejtor në institucionet publike të arsimit parauniversitar (Drejtor Kopshti)

Mbështetur në nenit 55 të ligjit Nr.69/2012, ‘Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimin Nr.22, datë 13.11.2023 “Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave për emërimin,…

Njoftim shpallje kandidati fitues të projektit “Hold on –Nnxitja e aksesit në mbështetjen e shëndetit mendor për të rinjtë” pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër Nr.08 datë 31.01.2024 “Për një shtesë plani dhe ndryshim në…

Thirrje për aplikime për përfitimin e Bursave “Back to School” për nxënësit e shkollave 9-vjeçare, pjesë e komunitetit Rom dhe Egjyptian, në kuadër të projektit “Inclusive EduJobs”

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe me financimin e Bashkimit Evropian është duke implementuar projektin “Back to school” – Scholarship program for Roma and…

Shpallje fituesi për projektin “Koncert Ndërkombëtar”

Në bazë të Ftesës së Hapur të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Projektin “Koncert Ndërkombëtar” me datë 20.03.2024 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili…

Njoftim intervista me gojë për pranim në kuadër të projektit “Hold on – Nxitja e aksesit në mbështetjen e shëndetit mendor për të rinjtë” pranë Bashkisë Shkodër

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës me gojë për pozicionin: Koordinator projekti. Kandidatë të kualifikuar janë : Intervista me gojë do të bëhet pranë…