Njoftim për shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; si dhe Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

  1. Përgjegjës, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, kategoria e pagës III-a

Hasan Mema me 89 pikë

  1. Drejtor, Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, Drejtoria e Përgjithshme e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, Kategoria e pagës II-b

Lulzim Mashi me 87 pikë