Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Bashkia Shkodër, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues, për pozicionet si më poshtë:

1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike (Nj.Adm Ana e Malit ) Drejtoria e Përgjithshme Sociale dhe Rinisë, kategoria e pagës III-b

  1. Griselda Bregu – 75 pikë