Njoftime

Shpallje lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar; Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në…

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Komunikimit dhe Promovimit të Territorit, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar; ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative…

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin instruktor pranë Qendrës Kulturore të fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar; ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative…

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për nëpunësit civilë të nivelit të lartë drejtues

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të Kreut VIII, të Vendimit nr. 118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit…

Shpallje fituesish për projektet e Teatrit Migjeni

Në bazë të Ftesës së Hapur të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Projektet Artistike të Teatrit “Migjeni”, me datë 4.03.2024 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër,…

Ftesë e hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Koncert Ndërkombëtar”

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Koncert Ndërkombëtar” . Përshkrimi i projektit: “Koncert Ndërkombëtar” është projekt që ka për qëllim të ftojë artistë me famë ndërkombëtare më…

Shpallja e rezultateve të OSHC-ve aplikuese për Thirrjen e hapur për aplikime të organizatave sportive të shoqërisë civile përmes programit LOD/ metodologjia ReLOaD

Rezultatet e vlerësimit dhe informacione në lidhje me projekt propozimet e paraqitura nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC) gjatë thirrjes publike të organizuar nga Bashkia Shkodër përmes Metodologjisë LOD të…

Lajmërim për vend të lirë pune

Bashkia Shkodër njofton shpalljen e një vendi të lirë pune dhe bën organizimin e konkursit për pozicionin e kandidatit për Koordinator projekti me kohë të pjesshme me 60% të kohës…

Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në Policinë Bashkiake

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” neni 12 dhe 23, Kreu III “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave…