Shpallje lëvizje paralele, ngritje në detyrë pranim nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar; Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ , të ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin :

Drejtor, Drejtoria e Aseteve dhe kadastres urbane, Drejtoria e Përgjithshme e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, Kategoria e pagës II-b

Për të tre proçedurat ( lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim jashtë shërbimit civil) aplikohet në njëjtën kohë!

Data e dorëzimit të dokumentave:
LËVIZJA PARALELE 05 korrik 2024

Data e dorëzimit të dokumentave:
NGRITJE NË DETYRË 10 korrik 2024

Data e dorëzimit të dokumentave:
PRANIM NGA JASHTË 10 korrik 2024

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet si më sipër është:

 • Harton Planin e Punes ne raport me fazat e transferimit te pasurive publike sipas Njesive Administrative ne Bashkine Shkoder.
 • Ndjek procedurat dhe delegon urdherat dhe orientmet e eproreve ne pergatitjen e materialeve te ndryshme per paraqitje ne Keshillin Bashkiak per ndryshimin e fushave te perdorimit sipas politikave te institucionit mbi shfrytezimin dhe venien ne eficense te plote te cdo pasurie publike.
 • Ndjek detyrat e dhëna nga Drejtori Pergjithshem, ne mbeshtetje te planit te punes dhe realizimin e tij, informon për problemet e ndryshme që evidentohen.
 • Merr pjesë dhe asiston ne aspektin tekniko – ligjor në përgatitjen e projekt vendimeve që kanë të bëjnë me administrimin e pasurise publike ne Bashkepunim me Drejtorite e perfshira.
 • Kontrollon punën e kryer për inventarizimin e të gjitha pronave publike shtetërore në territorin e Bashkisë ne mbeshtetje te ligjit 8744 datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
 • Evidenton dhe ndjek procesin per regjistrim pranë ASHK pronat që kanë kaluar në pronësi të Bashkisë.
 • Merr në shqyrtim dosjen për fillimin e procedurave për shpronësim publik të individëve apo subjekteve private duke i deleguar planin e punes specialisteve perkates.
 • Ndjek proceduren e pergatitjes se dokumentacidonit te nevojshem tekniko – ligjor , perllogaritjen paraprake te vleres se shpronesimeve , ne bashkepunim me Agjencine Shteterore te Shpronesimit , mbi shpronesimet per interes publik nga investimet e Bashkise Shkoder, dhe marreveshjeve te Bashkise Shkoder.
 • Monitoron të gjitha dhëniet me qera të pasurive në pronësi të Bashkisë duke verifikuar regjistrin e vecante te mbajtur nga specialist per pasurite publike te cilat gjenerojne te ardhura.
 • Siguron asistencë dhe jep orientime për probleme të ndryshme të caktuara ne raport me pasurine
 • Siguron përgatitjen e materialeve të duhura informuese për drejtorin e pergjithshem, lidhur me pronat, në mënyrë që të arrihen qëllimet dhe objektivat e drejtorise.
 • Bashkëpunon me A.I.T.P.P.-në , në Agjencine Shteterore te Kadastres dhe Ministrine e Linjes për të gjitha problematikat në lidhje me pronat.
 • Bashkerendon punen me Agjencine Shteterore te Kadastres, Agjencine e Trajtimit te Prones etj , ne zbatim te ligjit 8744 datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar , 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën Shqipërisë“ Kreu IV “ Përditësimi, inventarizimi,transferimi dhe regjistrimi i pronave të paluajtshme publike, shtetërore” , Vendim nr. 28, datë 27.1.2023 “Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të përditësimit të listave të pronave shtetërore dhe rregullave për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve”.
 • Përgjigjet për disiplinën në punë në strukturën që drejton;
 • Raporton tek Drejtori i Përgjithshëm, për punën dhe veprimtarinë e strukturës që mbulon, në mënyrë periodike.
 • Bashkërendon veprimtaritë e drejtorisë dhe sektorit që mbulon me ato të drejtorive dhe institucioneve tjera, ndjek realizimin e tyre, po ashtu mbarëvajtjen e sistemit të raportimit;
 • Kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht Drejtorin e Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë, për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor e zyrë, si dhe bën vlerësime pune për nëpunësit dhe punonjësit.

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

a – Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori II-b;
b – Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
c – Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a- Të ketë minimalisht diplomë të nivelit “Master i shkencave” apo“ Master profesional”, të përftuar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 (dy) vite akademike, ose të barasvlefshme me të, në degën Drejtësi.
b- Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit duhet të jenë të njehsuara pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi.
c- Të kenë të paktën 3 (pesë) vite përvojë pune në ketë fushë.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për lëvizje paralele;
 2. Jetëshkrim i përditësuar, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike dhe adresën postare;
 3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 4. Çertifikatë personale;
 5. Çertifikatë familjare;
 6. Fotokopje të diplomës dhe suplementit/listës së notave (Bachelor dhe Master);
 7. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 8. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 9. Vërtetim të gjendjes gjyqësore / Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 10. Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 11. Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi;
 12. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetë shkrimin tuaj;
 13. Lista e dokumentave të sipërcituar të jetë e inventarizuar dhe e nënshkruar nga kandidati.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet pranë Zyrës me një Ndalesë në Bashkinë Shkodër brenda datës 05.07.2024.

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Shkodër në respektim të afatit ligjor do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër dhe në portalin e “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail në jetëshkrimin e dorëzuar), për shkaqet e moskualifikimit.

Kandidatët, të cilët rezultojnë të pakualifikuar, brenda 3 (tri) ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual, paraqesin ankesat me shkrim pranë njësisë përgjegjëse.

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 • Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore ” , i ndryshuar;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 • Ligji nr. 44/2015 “Kodi i procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”;
 • Ligji nr.9131 datë 08.06.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike;
 • Ligjin nr.119/2014 datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr.9367 datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar ;
 • Ligjit  nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar;
 • Ligji nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar.
 • Ligji nr.8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
 • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.500, datë 14.08.2001 ”Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”.
 • Ligji 20/2020“Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën Shqipërisë“ , Kreu IV “ Përditësimi, inventarizimi,transferimi dhe regjistrimi i pronave të paluajtshme publike, shtetërore”.
 • VKM Nr. 28, datë 27.1.2023 “Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të përditësimit të listave të pronave shtetërore dhe rregullave për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve“.
 • Ligj nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik” i ndryshuar.
 • Vendim Nr. 797, datë 28.12.2023 “Për Përcaktimin e Rasteve dhe të Rregullave për shpërblimin në natyrë të shpronësimeve për interes publik”.

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer.
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b – Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Shkodër do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin e “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail)

2 NGRITJA NË DETYRË

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin lirë.

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:

a – Të jetë nëpunës civil i konfirmuar në kategorinë III-a ;
b – Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c – Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

a- Të ketë minimalisht diplomë të nivelit “Master i shkencave” apo“ Master profesional”, të përftuar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 (dy) vite akademike, ose të barasvlefshme me të, në degën Drejtësi.
b- Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit duhet të jenë të njehsuara pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi.
c- Të kenë të paktën 3 (pesë) vite përvojë pune në ketë fushë.

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Kërkesë për punësim;
 • Jetëshkrim i përditësuar, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike dhe adresën postare;
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Çertifikatë personale;
 • Çertifikatë familjare;
 • Fotokopje të diplomës dhe suplementit/listës së notave (Bachelor dhe Master);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore / Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi;
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetë shkrimin tuaj;
 • Lista e dokumentave të sipërcituar të jetë e inventarizuar dhe e nënshkruar nga kandidati.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet pranë Zyrës me një Ndalesë në Bashkinë Shkodër brenda datës 10.07.2024.

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Shkodër në respektim të afatit ligjor do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër dhe në portalin e “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail) për shkaqet e moskualifikimit.
Kandidatët e pakualifikuar kanë të drejtë të paraqesin ankesat brenda 5 (pesë ) ditëve nga data e njoftimit.

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

 • Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore ” , i ndryshuar;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 • Ligji nr. 44/2015 “Kodi i procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”;
 • Ligji nr.9131 datë 08.06.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike;
 • Ligjin nr.119/2014 datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr.9367 datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar ;
 • Ligjit  nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar;
 • Ligji nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar.
 • Ligji nr.8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
 • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.500, datë 14.08.2001 ”Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”.
 • Ligji 20/2020“Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën Shqipërisë“ , Kreu IV “ Përditësimi, inventarizimi,transferimi dhe regjistrimi i pronave të paluajtshme publike, shtetërore”.
 • VKM Nr. 28, datë 27.1.2023 “Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të përditësimit të listave të pronave shtetërore dhe rregullave për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve“.
 • Ligj nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik” i ndryshuar.
 • Vendim Nr. 797, datë 28.12.2023 “Për Përcaktimin e Rasteve dhe të Rregullave për shpërblimin në natyrë të shpronësimeve për interes publik”.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme;
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë;
b- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë;
c- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë.

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Shkodër do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës jofitues në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike , për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 1. PRANIM NGA JASHTË

Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civil.

3.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit nga jashtë janë:

a – Të jetë shtetas shqiptar;
b – Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c – Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
d – Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
e – Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f – Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

a) Të ketë minimalisht diplomë të nivelit “Master i shkencave” apo“ Master profesional”, të përftuar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 (dy) vite akademike, ose të barasvlefshme me të, në degën Drejtësi.
b) Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit duhet të jenë të njehsuara pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi.
c) Të kenë të paktën 3 (pesë) vite përvojë pune në ketë fushë.

3.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 • Kërkesë për punësim;
 • Jetëshkrim i përditësuar, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike dhe adresën postare;
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Çertifikatë personale;
 • Çertifikatë familjare;
 • Fotokopje të diplomës dhe suplementit/listës së notave (Bachelor dhe Master);
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore / Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi;
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetë shkrimin tuaj;
 • Lista e dokumentave të sipërcituar të jetë e inventarizuar dhe e nënshkruar nga kandidati.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet pranë Zyrës me një Ndalesë në Bashkinë Shkodër brenda datës 10.07.2024.

3.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Shkodër në respektim të afatit ligjor do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër dhe në portalin e “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail) për shkaqet e moskualifikimit.
Kandidatët e pakualifikuar kanë të drejtë të paraqesin ankesat brenda 5 (pesë ) ditëve nga data e njoftimit.

3.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 • Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore ” , i ndryshuar;
 • Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 • Ligji nr. 44/2015 “Kodi i procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”;
 • Ligji nr.9131 datë 08.06.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike;
 • Ligjin nr.119/2014 datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr.9367 datë 07.04.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar ;
 • Ligjit  nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar;
 • Ligji nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar.
 • Ligji nr.8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar.
 • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.500, datë 14.08.2001 ”Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”.
 • Ligji 20/2020“Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën Shqipërisë“ , Kreu IV “ Përditësimi, inventarizimi,transferimi dhe regjistrimi i pronave të paluajtshme publike, shtetërore”.
 • VKM Nr. 28, datë 27.1.2023 “Për përcaktimin e procedurave të hollësishme të përditësimit të listave të pronave shtetërore dhe rregullave për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve“.
 • Ligj nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik” i ndryshuar.
  -Vendim Nr. 797, datë 28.12.2023 “Për Përcaktimin e Rasteve dhe të Rregullave për shpërblimin në natyrë të shpronësimeve për interes publik”. Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
b – Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

3.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë; 
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë; 
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Shkodër do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtari Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës jofitues në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike , për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër,për fazat e mëtejshme të procedurës.

 • për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,
 • datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;
  Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër.