Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;
Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta e të posaçme të përcaktuara në shpalljet për konkurrim, shpall vijimin e proçedurës së lëvizjes paralele, për kategorinë ekzekutive për pozicionet si më poshtë:

2 (dy) Specialistë, Ndihma Ekonomike, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike (Lagjia nr.1 dhe Lagjia nr.2), Drejtoria e Përgjithshme Sociale dhe Rinisë, kategoria e pagës III-b

  1. Luela Piranej
  2. Marie Pergjini
  3. Mario Koçeku

1 (një) specialist, Njësia e Planifikimit strategjik, integrimit europian, diaspores dhe migracionit, Përmirësimit të Klimës së Biznesit dhe Tregjeve, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit, Drejtoria e pergjithshme e zhvillimit te qendrueshem ekonomik, kategoria e pagës III-b

  1. Jorida Kurti

Intervista do të zhvillohet me datë 11.07.2024, ora 10:00, në ambientet e Bashkisë Shkodër.