Buxheti 2023

VKB Nr. 71, datë 27/12/2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të Bashkisë Shkodër”

Vështrim i përgjithshëm

  1. Programet buxhetore

Programi 01110: Planifikim, menaxhim administrim
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturëssë ujitjes dhe kullimit
Programi. 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi 04570: Transporti publik
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve
Programi 06140: Planifikimi urban vendor
Programi 06260: Shërbimet publike vendore
Programi 06370: Furnizimi me ujë
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor
Programi 08130: Sport dhe argëtim
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi 09120: Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor
Programi 09230: Arsimi i mesëm
Programi 10430: Përkujdesi social
Programi 10661: Strehimi social

  1. Matrica
  2. FPT PBA 2023-2025