Shërbimet administrative

Instrumentet për administrimin e shërbimeve

Njësitë organizative të veta si pjesë e strukturës administrative të njësisë vendore: Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve, Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore, si ndërmarrje e shërbimeve publike që funksionon sipas legjislacionit në fuqi, e cila për fushën e bujqësisë ka për detyrë të kryejë dhe të ndjekë në territor zbatimin e punimeve për pastrimin e kanaleve ujorës dhe kullues.
Organizatatë e përdoruesve të ujit të cilat janë organizuar dhe veprojnë sipas legjislacionit në fuqi.
Administrimi i performancës së shërbimeve të shërbimit të kullimit bazohet dhe respekton standardet kombëtare dhe ato vendore të miratuara. Administrimi i kësaj performance rregullohet nëpërmjet një Plan Veprimi për Përmirësimin e Shërbimit të Kullimit të miratuar me anë të VKB nr.76/2017 dhe rregullores për Administrimin e Shërbimit të Kullimit në Bashkinë Shkodër miratuar me anë të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 3 /2018.
Matja e performancës së shërbimeve të ofruara realizohet nëpërmjet krahasimeve të treguesve të përcaktuar në planet e veprimit, të cilat përfshijnë objektivat, prioritetet dhe kostot, me realizimin e periudhave të përcaktuara. Pasqyrimi i performances së matur realizohet nëpërmjet raporteve dhe pasqyrave periodike të njësisë menaxhuese nga të cilat mund të monitorohen rezultatet e performancës.

SHËRBIMI I TRANSPORTIT

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT UDHËTARËSH NË LINJË TË RREGULLT QYTETËSE

 1. Ekstrakti Tregtar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, ku objekti i veprimtarisë duhet të jetë “Për transport udhëtarësh brenda vendit” si dhe regjistrimi i mjeteve në QKB.
 2. Formulari tip i aplikimit, lidhja 6 (plotësohet tek Z1N)
 3. Vetëdeklarimi për reputacion të mirë të përfaqësuesit ligjor të subjektit transportues dhe drejtuesit/drejtuesve të veprimtarisë, lidhjet 7/1 dhe 7/2 (plotësohet tek Z1N).
 4. Certifikata e kompetencës profesionale për drejtuesin e veprimtarisë, i cili mund të jetë ortaku i vetëm ose një prej ortakëve, apo administratori i subjektit ose një person i punësuar me kontratë për një periudhë të paktën 5 vjeçare.
 5. Leja e qarkullimit për çdo mjet.
 6. Çertifikata e kontrollit teknik për çdo mjet.
 7. Akt – vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtareve për çdo mjet. Nëse mjetet nuk janë në pronësi të shoqërisë, të paraqitet kontratë noteriale jo më pak se një vit për marrjen me qira të mjeteve.
 8. Policë sigurimi.
 9. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
 10. Çertifikata e kalibrimit të tahografit.
 11. Leja e drejtimit për drejtuesin e mjetit, me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton
 12. Çertifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve
 13. Të ketë agjenci për shërbimin e udhëtarëve brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti.
 14. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet.
 15. Vërtetim për garancinë bankare në vlerën 140.000 lekë për mjetin e parë dhe 70.000 lekë për çdo mjet tjetër.
 16. Mandat pagesa
  Shënim: Baza ligjore, udhëzimi nr. 5627, datë 18. 11. 2016, Neni 9/1. Tarifa për liçencë është 80.000 lekë për linjë dhe ka afat 10 vjeçar. Tarifa për çertifikatë është 5.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar. Një subjekt transporti mund të marrë me qira, me ose pa drejtues, një mjet transporti (M2 ose M3) jo më shumë se 6 muaj, realizohet me kontratë mes palëve (Neni 16, pika 5, gërma a). “Mjet motorik M2” është mjeti motorik i destinuar për transportin e njerëzve që përmban më shumë se 8 ndenjëse, përveç vendit të drejtuesit të mjetit dhe që ka një masë maksimale që nuk kalon 5 tonë; “Mjet motorik M3” është mjeti motorik i destinuar për transportin e njerëzve që përmban më shumë se 8 ndenjëse, përveç vendit të drejtuesit të mjetit dhe që ka një masë maksimale që i kalon 5 tonë.

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT UDHËTARËSH NË LINJË TË RREGULLT RRETHQYTETËSE

 1. Ekstrakti Tregtar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, ku objekti i veprimtarisë duhet të jetë “Për transport udhëtarësh brenda vendit” si dhe regjistrimi i mjeteve në QKB.
 2. Formulari tip i aplikimit, lidhja 6 (plotësohet tek Z1N)
 3. Vetëdeklarimi për reputacion të mirë të përfaqësuesit ligjor të subjektit transportues dhe drejtuesit/drejtuesve të veprimtarisë, lidhjet 7/1 dhe 7/2 (plotësohet tek Z1N).
 4. Certifikata e kompetencës profesionale për drejtuesin e veprimtarisë, i cili mund të jetë ortaku i vetëm ose një prej ortakëve, apo administratori i subjektit ose një person i punësuar me kontratë për një periudhë të paktën 5 vjeçare.
 5. Leja e qarkullimit për çdo mjet.
 6. Çertifikata e kontrollit teknik për çdo mjet.
 7. Akt – vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtareve për çdo mjet. Nëse mjetet nuk janë në pronësi të shoqërisë, të paraqitet kontratë noteriale jo më pak se një vit për marrjen me qira të mjeteve.
 8. Policë sigurimi.
 9. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
 10. Çertifikata e kalibrimit të tahografit.
 11. Leja e drejtimit për drejtuesin e mjetit, me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton
 12. Çertifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve
 13. Të ketë agjenci për shërbimin e udhëtarëve brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti.
 14. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet.
 15. Vërtetim për garancinë bankare në vlerën 140.000 lekë për mjetin e parë dhe 70.000 lekë për çdo mjet tjetër.
 16. Mandat pagesa
  Shënim: Baza ligjore, udhëzimi nr. 5627, datë 18. 11. 2016, Neni 9/1. Tarifa për liçencë është 80.000 lekë për linjë dhe ka afat 10 vjeçar. Tarifa për çertifikatë është 5.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar. Një subjekt transporti mund të marrë me qira, me ose pa drejtues, një mjet transporti (M2 ose M3) jo më shumë se 6 muaj, realizohet me kontratë mes palëve (Neni 16, pika 5, gërma a). “Mjet motorik M2” është mjeti motorik i destinuar për transportin e njerëzve që përmban më shumë se 8 ndenjëse, përveç vendit të drejtuesit të mjetit dhe që ka një masë maksimale që nuk kalon 5 tonë; “Mjet motorik M3” është mjeti motorik i destinuar për transportin e njerëzve që përmban më shumë se 8 ndenjëse, përveç vendit të drejtuesit të mjetit dhe që ka një masë maksimale që i kalon 5 tonë.

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË PËR SHËRBIME TË RREGULLTA TË SPECIALIZUARA

 1. Kërkesa për aplikim, lidhja 6 (plotësohet tek Z1N)
 2. Ekstrakti Tregtar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, ku objekti i veprimtarisë duhet të jetë “Për transport udhëtarësh brenda vendit” si dhe regjistrimi i mjeteve në QKB.
 3. Vetëdeklarimi i përfaqësuesit ligjor dhe drejtuesit të veprimtarisë, lidhjet 7/1 dhe 7/2 (plotësohet tek Z1N).
 4. Vertetim për garancinë bankare në vlerën 140.000 lekë për mjetin e parë dhe 70.000 lekë për çdo mjet tjetër në përdorim.
 5. Çertifikata e kompetencës profesionale për drejtuesin e veprimtarisë.
 6. Liçencë për agjenci transport udhëtarësh brenda vendit, ose kontratë me një agjenci transporti.
 7. Vertetim nga Dega e Tatimeve për shlyerjen e detyrimeve
 8. Leja e qarkullimit për çdo mjet.
 9. Çertifikata e kontrollit teknik për çdo mjet.
 10. Aktvlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit të mjeteve në transportin e udhëtarëve brenda vendit.
 11. Çertifikata e kalibrimit të tahografit.
 12. Leja e drejtimit për drejtuesin e mjetit, me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton.
 13. Çertifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve.
 14. Policë sigurimi
 15. Sigurimin e udhëtarëve nga aksidentet në transportin publik
 16. Mandat pagesa
  Shënim: Baza ligjore, udhëzimi nr. 5627, datë 18. 11. 2016, Neni 9/1. Liçenca ka afat 5 vjeçar. Çertifikata ka afat 1 vjeçar. Për rinovimin e liçencës, dorëzohet liçenca origjinale si dhe lista pagesa e sigurimeve shoqërore e shëndetësore të drejtuesve të mjeteve.

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË PËR KRYERJEN E SHËRBIMEVE VAJTJE – ARDHJE

 1. Ekstrakti Tregtar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, ku objekti i veprimtarisë duhet të jetë “Për transport udhëtarësh brenda vendit” si dhe regjistrimi i mjeteve në QKB.
 2. Kërkesa për aplikim, lidhja 6 (plotësohet tek Z1N)
 3. Vetëdeklarimi për reputacion të mirë të përfaqësuesit ligjor të subjektit transportues dhe drejtuesit/drejtuesve të veprimtarisë, lidhjet 7/1 dhe 7/2 (plotësohet tek Z1N)
 4. Vertetim për garancinë bankare në vlerën 140.000 lekë për mjetin e parë dhe 70.000 lekë për çdo mjet tjetër në përdorim.
 5. Çertifikata e kompetencës profesionale për drejtuesin e veprimtarisë.
 6. Liçenca origjinale e lëshuar nga bashkia (ose kopje e njësuar me origjinalin).
 7. Leja e qarkullimit për çdo mjet.
 8. Çertifikata e kontrollit teknik për çdo mjet.
 9. Aktvlerësimi në plotësimin e kushteve të komoditetit të mjeteve në transportin e udhëtarëve brenda vendit.
 10. Çertifikata e kalibrimit të tahografit.
 11. Leja e drejtimit për drejtuesin e mjetit, me kategoritë përkatëse për mjetin që drejton.
 12. Çertifikata e aftësisë profesionale (CAP) për drejtuesit e mjeteve.
 13. Policë sigurimi (Sigurimin e udhëtarëve nga aksidentet në transportin publik Sigurimin e përgjegjësisë së pronarit ose të përdoruesit të mjetit motorik, për dëmet shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti).
 14. Vertetim nga Dega e Tatimeve për shlyerjen e detyrimeve
 15. Mandat pagesa
  Shënim: Baza ligjore, udhëzimi nr. 5627, datë 18. 11. 2016, Neni 9, Pika 1. Liçenca ka afat 5 vjeçar. Çertifikata ka afat 1 vjeçar.

LIÇENCË PËR TRANSPORT UDHËTARËSH ME TAKSI 4+1

 1. Formulari tip i autodeklarimit (aneksi 3), (plotësohet tek Z1N)
 2. Ekstrakt historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit (i 3 muajve te fundit), aktiviteti që kërkohet të jetë në objektin e veprimtarisë. Pranohet dhe subjekt fizik.
 3. Çertifikata e pronësisë së mjetit
 4. Çertifikata e kontrollit teknik periodik
 5. Leje e qarkullimit
 6. Akt vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve
 7. Siguracioni i mjetit
 8. Siguracion i shëndetit të udhëtarëve
 9. Dëshmi e aftësimit si taksist
 10. Taksimetar
 11. Kontrata e punës me drejtuesin e mjetit (kur subjekti është person juridik)
 12. Mandat pagese
  Shënim: Baza ligjore, Udhëzimi nr. 15, datë 24. 07. 2007, neni 11/1, indryshuar, Udhëzimi nr. 12, datë 19. 07. 2007, i ndryshuar. Tarifa për liçencë është 20.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar. Numri i liçencave për taksi 4+1, është i pakufizuar.

ÇERTIFIKATE PËR OPERACIONET E TRANSPORTIT TE UDHETARËVE PËR LLOGARI TË VET BRENDA VENDIT

 1. Kërkesa për aplikim, lidhja 6.
 2. Ekstrakt historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit (i 3 muajve te fundit).
 3. Vetëdeklarimi për reputacionin e mirë të përfaqësuesit ligjor dhe drejtuesit të veprimtarisë së subjektit, lidhja 7/1.
 4. Leje e qarkullimit.
 5. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit.
 6. Çertifikata e kalibrimit të tahografit.
 7. Akt vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve për çdo mjet
 8. Siguracion i mjetit
 9. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
 10. Leje drejtimi e drejtuesit të mjetit
 11. Çertifikatë e aftësisë profesionale
 12. Kontratë qiramarrjeje kur mjeti nuk është në pronësi të subjektit
 13. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve që drejtuesi i automjetit është i punësuar dhe i siguruar tek subjekti publik ose privat.
 14. Mandat pagesa
  Shënim: Baza ligjore, udhëzimi nr. 5627, datë 18. 11. 2016, Neni 10/3. Tarifa për çertifikatë është 1500 lek në vit.

LIÇENCË PËR TRANSPORT UDHËTARËSH ME TAKSI 8+1

 1. Formulari tip i autodeklarimit, aneksi 3, (plotësohet tek Z1N).
 2. Ekstrakt historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit (i 3 muajve të fundit), aktiviteti që kërkohet të jetë në objektin e veprimtarisë. Pranohet dhe subjekt fizik.
 3. Çertifikata e pronësisë së mjetit
 4. Çertifikata e kontrollit teknik periodik
 5. Leje e qarkullimit
 6. Akt vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve
 7. Siguracioni i mjetit
 8. Siguracion i shëndetit të udhëtarëve
 9. Dëshmi e aftësimit si taksist
 10. Taksimetër
 11. Kontrata e punës me drejtuesin e mjetit (kur subjekti është person juridik)
 12. Mandat pagese
  Shënim: Baza ligjore, Udhëzimi nr. 5627, datë 18.11.2016 Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit” neni 10/3. Tarifa për liçencë është 20.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar.

LIÇENCË PËR AGJENCI TRANSPORT UDHËTARËSH DHE ME TAXI BRENDA VENDIT

 1. Formular tip i autodeklarimit (aneksi 3) të cilit i bashkangjitet, dokumenti i pronësisë ose (kontratë qeraje) i subjektit së bashku me hartën treguese, për zyrën e agjencisë në vend të përshtatshëm për t’i shërbyer qytetarëve
 2. Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport udhëtarësh brenda vendit.
 3. Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit i 3 muajve të fundit.
 4. Kontratë noteriale me një agjenci tjetër që e posedon këtë liçencë në bashkinë tjetër.
 5. Kontratën noteriale bashkë me kopje të noterizuar të liçencës së subjektit që disponon servisin për riparimet mekanike të mjeteve (jo më pak se 1 vit)
 6. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet
 7. Mandat pagese lëshuar nga banka
  Shënim: Baza ligjore, udhëzimi nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar. Për përsëritje veprimtarie, subjekti duhet të paraqesë formularin tip të autodeklarimit (aneksi 3) dhe evidencën statistikore vjetore, sipas formularit të miratuar nga ministria. Tarifa për liçencë është 15.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik.

LIÇENCË PËR AGJENCI TRANSPORT NDËRKOMBËTAR UDHËTARËSH

 1. Formular tip i autodeklarimit (aneksi 3) i bashkangjitet: I. Dokumenti i pronësisë ose (kontratë qeraje) i subjektit së bashku me hartën treguese, për zyrën e agjencisë në vend të përshtatshëm për t’i shërbyer qytetarëve II. Liçencë për transport ndërkombëtar udhëtarësh i subjektit ose kontratë me një transportues ndërkombëtar udhëtarësh të liçensuar
 2. Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport ndërkombëtar udhëtarësh dhe për transport udhëtarësh brenda vendit në emër të administratorit.
 3. Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit i 3 muajve të fundit (aktiviteti që kërkohet të jetë në objektin e veprimtarisë, subjekti duhet të jetë person juridik). (Neni 15, pika )
 4. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet.
 5. Vërtetim për garanci bankare në shumën 700.000 lekë
 6. Mandat pagese lëshuar nga banka
  Shënim: Baza ligjore, udhëzimi nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar. Për përsëritje veprimtarie, subjekti duhet të paraqesë formularin tip të autodeklarimit (aneksi 3) (neni 28/a) dhe evidencën statistikore vjetore, sipas formularit të miratuar nga ministria (neni16/2). Tarifa për liçencë është 40.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik.

ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT MALLRASH BRENDA VENDIT PËR LLOGARI TË VET

 1. Ekstrakt nga Qendra Kombëtare e Biznesit (i 3 muajve të fundit). Selia e subjektit të jetë në Shkodër.
 2. Çertifikatë e pronësisë së mjetit (kur mjeti nuk është në pronësi të subjektit, kontratë qiramarrje afatgjatë)
 3. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit (fotokopje e noteruar)
 4. Leje e qarkullimit (fotokopje e noteruar)
 5. Siguracion i mjetit
 6. Tahograf (për mjetet me kapacitet mbi 3.5 ton)
 7. Leje e drejtimit të drejtuesit të automjetit
 8. Çertifikatë e aftësimit profesional për drejtuesin e mjetit
 9. Akt marrëveshje e punës mes subjektit dhe drejtuesit të mjetit.
 10. Për Njësitë Administrative, vërtetimi i shlyerjes së detyrimeve
 11. Mandat pagese lëshuar nga banka
  Shënim: Baza ligjore: Ligj nr. 8308, datë 18. 03. 1998 i ndryshuar, me Ligj nr.10, datë 11.02.2016; Udhëzim nr. 15, datë 24. 07. 2007 (i ndryshuar). Tarifa për çertifikatë është 100 lekë/ton në vit. Nuk çertifikohen mjetet me kapacitet nën 1500 kg.

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË TRANSPORT MADHRASH PËR TË TRETË DHE ME QIRA BRENDA VENDIT

 1. Ekstrakt historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit (i 3 muajve të fundit).
 2. Çertifikatë e pronësisë së mjetit (kur mjeti nuk është në pronësi të subjektit, kontratë qiramarrje afatgjatë)
 3. Çertifikatë e kontrollit teknik periodik
 4. Leje e qarkullimit
 5. Siguracion i mjetit
 6. Çertifikatë Teknike Tahografi (për mjetet me kapacitet mbi 3.5 ton)
 7. Çertifikatë e aftësimit profesional (për mjetet me kapacitet mbi 3.5 ton)
 8. Çertifikatë e Kompetencës Profesionale (CKP), për drejtuesin e veprimtarisë
 9. Leje e drejtimit të drejtuesit të automjetit
 10. Akt marrëveshje e punës mes subjektit dhe drejtuesit të mjetit
 11. Garanci bankare në shumën 60.000 lekë, për mjetin e parë dhe 30.000 lekë për çdo mjet tjetër në përdorim
 12. Mandat pagese lëshuar nga banka
  Shënim: Baza ligjore: ligj nr.8308, datë 18.03.1998, i ndryshuar; VKM nr.325, datë 19.03.2008, i ndryshuar; udhëzimi nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar. Liçenca ka afat 5 vjeçar dhe tarifë 40.000 lekë. Për tërheqës tarifa është 1.500 lekë. Për çertifikatë është 100 lekë/ton në vit. Nuk çertifikohen mjetet me kapacitet nën 1500 kg.

AUTORIZIM PËR QARKULLIM NË QYTET PËR BIZNESET

 1. Kërkësë me shkrim nga subjekti që përcakton llojin e veprimtarisë, itinerarin dhe orarin e lëvizjes së mjetit
 2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
 3. Ekstrakt historik
 4. Leje qarkullimi
 5. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit
 6. Siguracion i mjetit
  Shënim: Ky autorizim lëshohet për shpërndarje, furnizime me artikuj të ndryshëm ushqimorë dhe industrial, punime riparime objektesh etj. Autorizimi ka afat 1 vjeçar

AUTORIZIM PËR QARKULLIM NË QYTET PËR BANORËT

 1. Kërkësë me shkrim
 2. Leje qarkullimi
 3. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Ky autorizim lëshohet për banorët e zonave me trafik të limituar. Autorizimi ka afat 1 vjeçar. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik.

AUTORIZIM PËR TRANSPORTIN E NXËNËSVE DHE MËSUESVE

 1. Kërkesë me shkrim nga subjekti që përcakton itinerarin, orarin e lëvizjes dhe afatin kohor
 2. Liçencë dhe çertifikatë për transportin e specializuar, ose çertifikatë për transportin e udhëtarëve për llogari të vet.
 3. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
 4. Leje qarkullimi
 5. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit
 6. Siguracion i mjetit
 7. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
 8. Akt vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve.
 9. Vërtetim nga drejtoria e shkollës për listën e nxënësve dhe mësuesve
  Shënim: Ky autorizim lëshohet për transportin e nxënësve dhe punëtorëve. Autorizimi ka afat 1 vjeçar

LIÇENCË PËR TREGTIM ME PAKICË TË KARBURANTEVE, GAZIT TË LËNGSHËM, NAFTËS PËR AUTOMJETET, VAJRAVE LUBRIFIKANTE DHE LËNDËVE DJEGËSE PËR PORDORIM NGA KONSUMATORËT FUNDORË

 1. Ekstrakti historik dhe tregtar të regjistrit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Biznesit (i 3 muajve të fundit), ku në objekt të ketë të përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të naftës bruto dhe/ose nënprodukteve të sajë.
 2. Projektin teknologjik të depove dhe të linjave, të miratuar nga organet përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi të mjedisit dhe të mbrojtjes nga zjarri. Projekti teknologjik për depot dhe linjat që përdoren për depozitimin dhe shitjen e gazit të lëngshëm të naftës duhet të jetë i miratuar edhe nga organet përkatëse të kontrollit të pajisjeve nën presion.
 3. Çertifikatën e përdorimit të objektit, të lëshuar nga institucionet përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit.
 4. Vërtetimin për kontrollin e objektit, për respektimin e kushteve teknike, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Përgjegjës
 5. Certifikatën e kalibrimit të rezervuarëve, të vendosur në stacion, dhe të matjes së aparateve të shitjes së karburanteve dhe gazit të lëngshëm të naftës, nga DPM-ja ose organet e autorizuara për këtë qëllim
 6. Lejen e mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për mjedisin (Drejtoria Rajonale e Mjedisit)
 7. Autorizim për hyrje dalje në rrugë, lëshuar nga enti pronar i rrugëve
 8. Vërtetim pronësie ose kontratë qeraje për depozitat që do të përdorë subjekti
 9. Vërtetim i shlyerjes së detyrimeve tatimore, përfshirë sigurimet shoqërore
  Shënim: Baza ligjore, VKM nr.970, datë 02.12.2015, i ndryshuar. Tarifa për liçencën dhe ripërtëritjen e saj është 1.000.000 (një milionë) lekë dhe ka afat 5 vjeçar. Afati i lëshimit të liçencës, brenda 30 ditëve.

LIÇENCË PËR NJËSITË E SHITJES SË LËNDEVE DJEGËSE

 1. Ekstrakti historik dhe tregtar të regjistrit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Biznesit, ku në objekt të ketë të përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të naftës bruto dhe/ose nënprodukteve të sajë.
 2. Dokumentacioni që vërteton se stacioni i shitjes së karburantit është ndërtuar në përputhje me legjislacionin në fuqi për planifikimin e territorit ose që është në procedurë legalizimi në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3. Vërtetimin për kontrollin e objektit, për respektimin e kushteve teknike, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Përgjegjës
 4. Lejen e mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për mjedisin (Drejtoria Rajonale e Mjedisit)
 5. Çertifikatën e kalibrimit të enëve dhe të aparateve të shitjes, të lëshuar nga organet e Metrologjisë të Kalibrimit
  Shënim: Baza ligjore, VKM nr.970, datë 02.12.2015, i ndryshuar. Tarifa për liçencën është 100.000 (njëqindmijë) lekë dhe ka afat 5 vjeçar. Lëshimi i liçencës, brenda 30 ditëve. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik

DREJTORIA E STUDIMEVE PLANIFIKIMIT DHE KOORDINIMIT TË INVESTIMEVE

PËR SHFRYTËZIM TË HAPËSIRËS PUBLIKE

 1. Kërkesë tip (përcaktohet sip. në m2, printohet nga sistemi i Z1N)
 2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
 3. Hartë treguese (planimetri e objektit)
 4. Foto të objektit (të paraqitet qartë vendodhja)
  Shënim: Baza ligjore, ligj Nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, VKB nr.27, datë 20.04.2017 “Për miratimin e Planit të Zhvillimit të Territorit dhe rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër”; Vendimit nr.175 datë 21.3.2016 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave publike”, të Bashkisë Shkodër. Afati kohor i marrjes së përgjigjes 10 ditë pune. Në rastet kur, hapësira publike që kërkohet për shfrytëzim nuk është e parashikuar në rregulloren e miratuar, afati për shqyrtim është 15 ditë pune.

LEJE PËR PARKIM TË REZERVUAR

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
 3. Hartë treguese
  Shënim: Baza ligjore: ligj Nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar si dhe Vendim nr.429 datë 06.07.2016 të Bashkisë Shkodër “Për miratimin e planit për vendodhjen e vend parkimeve të miratuara për publikun dhe institucionet”; VKB nr.27, datë 20.04.2017 “Për miratimin e Planit të Zhvillimit të Territorit dhe rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër”; VKB nr.22.01.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër”, i ndryshuar. Afati kohor i marrjes së përgjigjes 10 ditë pune. Në rastet kur, hapësira publike që kërkohet për shfrytëzim nuk është e parashikuar në rregulloren e miratuar, afati për shqyrtim është 15 ditë pune.

LEJE PËR SHFRYTËZIM HAPËSIRE PUBLIKE, SHITËS AMBULANT

 1. Kërkesë me shkrim (përcaktohet sip. në m2, printohet nga sistemi i Z1N)
 2. Hartë treguese
 3. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Baza ligjore, VKB nr.27, datë 20.04.2017 “Për miratimin e Planit të Zhvillimit të Territorit dhe rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër”; Vendimit nr.175 datë 21.3.2016 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave publike”, të Bashkisë Shkodër; VKB nr.22.01.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër”, i ndryshuar. Afati kohor i marrjes së përgjigjes 10 ditë pune. Në rastet kur, hapësira publike që kërkohet për shfrytëzim nuk është e parashikuar në rregulloren e miratuar, afati për shqyrtim është 15 ditë pune. Nëse kërkesa miratohet, aplikanti duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale të Tatime Taksa, për tu paisur me NIPT.

LEJE PËR SHFRYTËZIM HAPËSIRE PUBLIKE, PËR VENDOSJE LODRASH

 1. Kërkesë me shkrim (përcaktohet sipas në m2, printohet nga sistemi i Z1N)
 2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
 3. Hartë treguese
 4. Foto të objekteve që kërkohen të vendosen
  Shënim: Baza ligjore, VKB nr.27, datë 20.04.2017 “Për miratimin e Planit të Zhvillimit të Territorit dhe rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër”; Vendimit nr.175 datë 21.3.2016 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave publike”, të Bashkisë Shkodër; VKB nr.22.01.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër”, i ndryshuar. Afati kohor i marrjes së pergjigjes 10 ditë pune. Në rastet kur hapësira publike që kërkohet për shfrytëzim nuk është e parashikuar në rregulloren e miratuar, afati për shqyrtim është 15 ditë pune.

LEJE PËR SHFRYTËZIM HAPËSIRE PUBLIKE, PËR STACIONE PLAZHI

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Planin e biznesit për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit
 3. Dokumentacion për të vërtetuar eksperiencë të mëparshme pozitive në ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit
 4. Ekstraktin e regjistrimit të subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit
 5. Vërtetim nga autoritetet tatimore se subjekti ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore dhe sigurimet shoqërore
 6. Vërtetim nga institucionet përkatëse që nuk është në ndjekje penale dhe nuk ka procese gjyqësore në lidhje me aktivitetin
 7. Dokumentin monitorues të Agjensisë Kombëtare të Bregdetit dhe inspektoriatit përgjegjës për Turizmin se në lidhje me zbatimin e rregullt të kushteve dhe kritereve për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligj nr.9632, datë 30.10.2006 ‘Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; VKM nr.396, datë 18.05.2016 për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së Stacionit të Plazhit”; VKB nr.27, datë 20.04.2017 “Për miratimin e Planit të Zhvillimit të Territorit dhe rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër”; VKB nr.22.01.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër”, i ndryshuar.

PËR NDËRHYRJE NË INFRASTRUKTURËN PUBLIKE

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Hartën treguese të ndërhyrjes
  Shënim: Pas kryerjes së punimeve, infrastruktura duhet të kthehet në gjendjen ekzistuese. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik.

DREJTORIA E SHËRBIME SOCIALE, STREHIMIT DHE SHËNDETIT PUBLIK PËR STREHIM

 1. Formular Tip autodeklarimi (i noterizuar)
 2. Çertifikatë familjare
 3. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Baza ligjore: ligj nr.22 datë 03/05/2018 “Për strehimin social”

PËR SITEMIM/PRANIM TË PERSONAVE ME AFTËSI NDRYSHE NË QENDRËN E ZHVILLIMIT

 1. Çertifikatë familjare
 2. Çertifikatë lindjeje
 3. Deklaratë me shkrim, e noterizuar për dhënie të pëlqimit të prindit ose kujdestarit për pranimin e personit në institucion
 4. Epikrizë shëndetësore
 5. Fotografi e personit (kopë 2)
 6. Kërkesë për sistemimin e personit me aftësi të kufizuara në institucion
 7. Vendimi i komisionit mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar
 8. Vërtetim për ndjekjen e shkollës nga personi
 9. Vërtetim i gjendjes ekonomike të familjes dhe të ardhurat e personit me aftësi të kufizuara
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror”, Ligj nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”. Vendimi merret nga Komisioni i Vlerësimit të Nevojave dhe miratohet nga Këshilli i Bashkisë.

PËR SITEMIM/PRANIM NË SHTËPINË FËMIJËS 0-5 VJEÇ

 1. Kërkesë për përfitimin e shërbimit
 2. Çertifikatë familjare
 3. Çertifikatë lindjeje
 4. Çertifikatë vdekje të prindërve (në rast vdekje të prindërve)
 5. Deklaratë noteriale për dhënie të pëlqimit nga prindërit ose të kujdestarit për vendosjen në institucion
 6. Epikrizë shëndetësore, kartelën mjekësore me të dhëna laboratorike dhe për vaksinimin
 7. Fotografi e personit (kopë 2)
 8. Proces verbalin e lindjes së fëmijës në rastin kur fëmija është braktisur në maternitet
 9. Proces verbalin e dorëzimit të fëmijës nga materniteti në shtëpinë e fëmijës.
 10. Proces verbal dhe urdhër i transferimit të fëmijës, në rastin e lëvizjes nga një institucion në tjetrin, për shkak të moshës
 11. Vendimi i gjykatës për heqjen e së drejtës prindërore
 12. Vërtetim për gjendjen social-ekonomike të familjes
 13. Vërtetim për ndjekjen e shkollës
 14. Deklaratë e noterizuar e nënës ose në pamundësi, deklaratë zyrtare e drejtorit të institucionit shëndetësor, ku është braktisur fëmija
 15. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të prindërve nga komisioni mjekësor i lagjes
 16. Vërtetim i pronësisë së banesës (fotokopje e noteruar)
 17. Të dhëna nga struktura policore të interesuara sipas rastit, komisariati i policisë, që mbulon territorin ku banon
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror”, Ligj nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”. Vendimi merret nga Komisioni i Vlerësimit të Nevojave dhe miratohet nga Këshilli i Bashkisë.

PËR SISTEMIM/PRANIM NË SHTËPINË FËMIJËS 6-15 VJEÇ

 1. Kërkesë për përfitimin e shërbimit
 2. Çertifikatë familjare
 3. Çertifikatë lindjeje
 4. Çertifikatë vdekje të prindërve (në rast vdekje të prindërve)
 5. Deklaratë noteriale për dhënien e pëlqimit nga prindërit ose të kujdestarit për vendosjen në institucion
 6. Epikrizë shëndetësore, kartelën mjekësore me të dhëna laboratorike dhe për vaksinimin
 7. Fotografi e personit (kopë 2)
 8. Proces verbalin e lindjes së fëmijës në rastin kur fëmija është braktisur në maternitet
 9. Proces verbali i dorëzimit të fëmijës nga materniteti në shtëpinë e fëmijës.
 10. Proces verbal dhe urdhër i transferimit të fëmijës, në rastin e lëvizjes nga një institucion në tjetrin, për shkak të moshës
 11. Vendimi i gjykatës për heqjen e së drejtës prindërore
 12. Vërtetim për gjendjen social ekonomike të familjes
 13. Vërtetim për ndjekjen e shkollës
 14. Deklaratë e noterizuar e nënës ose në pamundësi, deklaratë zyrtare e drejtorit të institucionit shëndetësor, ku është braktisur fëmija
 15. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të prindërve nga komisioni mjekësor i lagjes
 16. Vërtetim i pronësisë së banesës (fotokopje e noteruar)
 17. Të dhëna nga struktura policore të interesuara sipas rastit, komisariati i policisë, që mbulon territorin ku banon
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror”, Ligj nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”. Vendimi merret nga Komisioni i Vlerësimit të Nevojave dhe miratohet nga Këshilli i Bashkisë.

PËR PËRFITIM TË PËRKUJDESJES ALTERNATIVE (KUJDESTARIA)

 1. Kërkesa dhe formular 1
 2. Raport mjeko ligjor që vërteton që prindërit janë të aftë fizikisht dhe mendërisht
 3. Referenca për familjen nga dy persona
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror”, Ligj nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”. Vendimi merret nga Komisioni Multidisiplinar i Kujdestarisë.

DREJTORIA E NDIHMËS EKONOMIKE DHE PERSONAVE ME AFTËSI NDRYSHE

KUSH MUND TË PËRFITOJË NDIHMËN EKONOMIKE?

 • Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;
 • Jetimët të cilët nuk janë në institucione;
 • Prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
 • Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre;
 • Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
 • Fëmijë të vendosur në shërbimin e kujdestarisë

KU APLIKOHET PËR NDIHMËN EKONOMIKE?
Familjet pa të ardhura dhe me të ardhura të pamjaftueshme dhe kategoritë e tjera të cilat plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin mund të aplikojnë për përfitimin e ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore ku kanë vendbanimin.

KUR APLIKOHET PËR NDIHMËN EKONOMIKE?
Për të përfitur ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten nga data 1-10 të çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/njësitë për të aplikuar për ndihmë ekonomike si familje në nevojë me kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti (për fëmijët çertifikata) dhe dokumente të tjera të përcaktuara në aktet nënligjore.

SI APLIKOHET?
Administratori, në prani të kryefamiljarit, bashkëshortes apo individëve plotëson online në sistem aplikimin për ndihmë ekonomike të cilët përmbledhin informacionin për: demografinë e familjes, arsimin dhe punësimin; llojin e banesës; pasuritë/asetet shtëpiake; të ardhurat nga programet e mbrojtjes sociale. Është me shumë rëndësi që informacioni të jetë i saktë, pasi në rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim të rremë. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social dërgon Vendimin final së bashku me listën e familjeve fituese me masën e përfitimit dhe familjet jopërfituese me arsyet përkatëse kryetarit të njësisë vendore për të njoftuar të gjithë aplikantët dhe për të bërë ekzekutimin e pagesës. Për të gjitha familjet përfituese është e detyrueshme paraqitja çdo 3 (tre) muaj tek zyra e administratorit shoqëror i cili plotëson deklaratën social-ekonomike dhe e hedh në sistem si dhe verifikon gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve në nevojë, kur futen për herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike. Mosparaqitja një herë në 3 muaj dhe moslejimi i verifikimit social-ekonomik në familje largon familjen nga skema e ndihmës ekonomike.

KU DHE SI ANKIMOHET VENDIMI?
Familjet të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme kanë të drejtën e riaplikimit në muajt pasardhës dhe gjithashtu ruajnë të drejtën e ankimimit në lidhje me vendimin e marrë. Ankimimi bëhet me shkrim fillimisht pranë njësisë vendore, e cila është e detyruar të kthejë përgjigje brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës. Pas ezaurimit të ankimimit te njësia vendore, ka të drejtë të ankimojë te Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe në gjykatë. Për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në vlerësimin social-ekonomik, të kryer nga administratori shoqëror, Këshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të buxhetit vendor.
Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Vendim Nr. 955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”.

KRITERET, PROCEDURA DHE DOKUMENTACIONI PËR PËRFITIMIN E PAGESËS PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA, SI DHE TË KUJDESTARËVE TË TYRE.
Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar pagesë për personat me aftësi të kufizuara paraqiten tek administratori shoqëror në njësitë e qeverisjes vendore.

KUSH MUND TË PËRFITOJË AFTËSI TË KUFIZUARA?

 1. Personat me aftësi të kufizuara, të cilët deklarohen të paftë për punë me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP).
 2. Paraplegjikët dhe tetraplegjikët, të cilët deklarohen, me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), se janë bërë të tillë pavarësisht nga shkaku dhe mosha.
 3. Personat, të cilët janë deklaruar invalidë pune, me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP).
 4. Personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paftë për punë në kushte normale. Pagesa për personat me aftësi të kufizuara jepet në formën e një kësti mujor, në lekë. Masa e pagesës për këta individë dhe për kujdestarët e tyre përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Aplikuesi, të cilit i refuzohet kërkesa për përfitim të pagesës për aftësinë e kufizuar, ka të drejtë për apelim në gjykatë.

PËR PËRFITIM TË PAGESËS SË AFTËSISË NDRYSHE, PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK

 1. Çertifikatë famijare e personit me aftësi të kufizuara (shkarkohet nga sistemi e-albania)
 2. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç
 3. Fotokopje e kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
 4. Vendimin e mëparshëm të KMCAP-së, i cili verteton shkallën e aftësisë së kufizuar të personit
 5. Fletë drejtimi për KEMP, kur personi komisionohet për herë të parë.
 6. Epikriza përçjellëse sa herë rikomisionohet
 7. Kopje e noteruar e librezës për personat para dhe tetraplegjik

Kujdestari i personit me aftësi të kufizuara, para dhe tetraplegjik duhet të paraqesë këto dokumenta:

 1. Fotokopje e kartës së identitetit të personit kujdestar
 2. Deklaratë/vendim gjyqësor për kujdestarin e zgjedhur nga personi me aftësi të kufizuara ose familja
 3. Raport mjeko ligjor që vërteton që kujdestari është i aftë fizikisht dhe mendërisht
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligj nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”; VKM Nr.618, datë 07.09.2006, “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuara”, i ndryshuar.

PËR PËRFITIM TË PAGESËS SË AFTËSISË NDRYSHE, VERBËRI

 1. Kërkesë për trajtim
 2. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç, fotokopje të kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
 3. Çertifikatë familjare (shkarkohet nga sistemi e-albania)
 4. Kopje e noteruar e librezës së verbërisë
 5. Vendimi nga KMCV ku është përcaktuar: shkalla e paaftësisë, përqindja e shikimit dhe nevoja për kujdestar

Kujdestari i të verbërit duhet të paraqesë këto dokumenta:

 1. Deklaratë për kujdestarin e zgjedhur nga personi i verbër ose nga familja
 2. Raport mjeko-ligjor që vërteton aftësinë e kujdestarit për punë
 3. Çertifikatë familjare e personit kujdestar kur nuk është anëtarë i familjes (shkarkohet nga sistemi e-albania)
 4. Fotokopje e kartës së identitetit e noteruar kur personi kujdestar nuk është anëtarë i familjes

Personat me aftësi të kufizuara, të cilët ndjekin shkollën e mesme apo shkollën e lartë, me apo pa shkëputje nga puna, përveç; dokumentacionit të sipërmë përmendur, duhet të paraqesin edhe dokumentet e mëposhtme: a) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës, ku të shënohen emri i personit, që ndjek shkollën; lloji i arsimit që ndjek, ku përcaktohet, nëse është cikël shkollor normal ose i përsëritur; vitin shkollor. b) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës për frekuentimin e shkollës nga personi përfitues (çdo tre muaj); c) Kopjen e noterizuar të dëftesës shkollore të çdo viti dhe kopjen e noterizuar të diplomës në mbarim të shkollës së mesme apo të lartë, si dhe kopje të dëshmive të kurseve të kualifikimit ç) Vërtetimin se ka shlyer detyrimet për çdo sezon, për shkollën e lartë, pa shkëputje nga puna.
Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Statusi i të verbërit”; VKM nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”, i ndryshuar.

PËR PËRFITIM TË PAGESËS SË SHTESËS SË INVALIDITETIT TË PUNËS

 1. Kërkesë për trajtim
 2. Kopje e librezës së invaliditetit
 3. Vërtetimi i KMCAP-së, me vulën e njomë ku të jetë përcaktuar grupi i invaliditetit
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit “; VKM nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit “.

Të drejtën e përfitimit të shtesës mujore e kanë të gjithë invalidët e punës që marrin aktualisht pension invaliditeti; të gjithë ato persona që kanë qenë invalid pune deri në momentin e mbushjes së moshës për pension dhe që kanë dalë në pension pleqërie; të gjithë ato invalid që janë deklaruar invalid përgjithmonë.

DREJTORIA JURIDIKE DHE MENAXHIMIT TË ASETEVE

KONFIRMIM KUFIZIM PRONË PRIVATE ME PRONË SHTET

 1. Plan rilevimi
 2. Hartë treguese e vitit 1962
 3. Deklaratë noteriale
 4. Vërtetim pronësie (nëse e disponon)
 5. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Baza ligjore: VKM nr.745 datë 24/10/2012 “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik

PËR PRIVATIZIM TË BANESAVE SHTETËRORE

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Çertifikatë familjare (gjendje dhjetor 1992)
 3. Planimetri e apartamentit
 4. Vlerën e tarifës së privatizimit
 5. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.7562 datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore” i ndryshar; VKM nr.97, datë 03.02.2008 “Për procedurën e privatizimit të banesave”. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik.

VËRTETIM TË ARDHURASH EKONOMIKE PËR STUDIME PËR JASHTË SHTETI

 1. Çertifikatë familjare
 2. Çertifikatë lindjeje
 3. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatime Taksa
 4. Vërtetim për pagesën e papunësisë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
 5. Vërtetim si punë kërkues i papunë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
 6. Vërtetim nga qendra e punës
 7. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
 8. Vërtetim nga drejtoria e ndihmës ekonomike
 9. Vërtetim nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
 10. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të RSH”. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik.

DREJTORIA E BUJQËSISË

PËR PAISJE ME AMTP

 1. Kërkesë me shkrim (tip) e përfaqësuesit të familjes bujqësore
 2. Çertifikatë familjare, gjendje 01 gusht 1991 për ish-kooperativat bujqësore, ose 1 tetor 1992 për fshatrat e ish-ndërmarrjeve bujqësore
 3. Aktin e marrjes së tokës bujqësore në përdorim, nëse e disponojnë
 4. Plan rilevimi 1:2500 për tokën që disponon
 5. Çertifikaten familjare të vendbanimit aktual (nxirret nga nëpunësi i ZI1N)
 6. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit.
  Shënim: Baza ligjore: Ligj 171/2014 “Për përfundimin e proçesit të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, VKM nr.337, datë 22.04.2015 “Për përcaktimin e proçedurave të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, VKM nr.253, datë 06.03.2013 “Për proçedurat e plotësimit të akteve të marrjes në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish kooperativave bujqësore”

PËR SHKRESE PËRCJELLËSE PËR RREGJISTRIMIN E AMTP-së

 1. AMTP origjinale ose kopje e noteruar
 2. Plani i rilevimit për çdo pronë sipas AMTP (nga topografi i licencuar)
 3. Çertifikatë familjare, gjendje e datës 1 gusht 1991 e përfituesit të AMTP për ish-kooperativat bujqësore dhe e datës 01.08.1991 me ndryshimet 1 tetor 1992 për ish ndërmarrjet bujqësore.
 4. Shkresë përcjellëse nga njësia administrative
 5. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, VKM nr.994, datë 09.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të AMTP-ve.

PËR VËRTETIM I PËRBËRJES FAMILJARE TË FAMILJES BUJQËSORE

 1. Çertifikatë familjare, gjendje 01/08/1991 (për ish-kooperativat bujqësore)
 2. Çertifikatë familjare, gjendje 01/08/1991, me ndryshimet 01/10/1992 (për ish-ndërmarrjet bujqësore)
 3. Çertifikatën familjare aktuale të familjes bujqësore
 4. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës së taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit.
  Shënim: Baza ligjore: Ligj nr.8337, datë 30.04.1998 “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadhve dhe kullotave”, neni 5, germa b

DREJTORIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJRAVE

DHËNIE OPINIONI PËR PAJISJE ME LEJE MJEDISORE TË TIPIT C, PËR VEPRIMTARI QË LËSHOJNË ZHURMA NË MJEDIS

 1. Kërkesë e cila përmban gjeneralitetet, adresën e saktë etj.
 2. Çertifikatë regjistrimi në QKB
 3. Raportin e vlerësimit të matjes së zhurmës në ambientin ku ushtrohet aktiviteti për të cilin kërkohet opinioni, i kryer nga ekspert i licencuar.
 4. Raportin e vlerësimit të matjes së zhurmës në ambientin ku ushtrohet aktiviteti për të cilin kërkohet leje për orarin e natës si edhe Leje Mjedisore.
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9774, datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, i ndryshuar; Ligj nr.10448 datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar; VKM nr.587, datë 07.07.2010 “Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat urbane e turistike”; Udhëzim nr.8, datë 27.11.2007 “Për nivelin kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”. Përgjigja do të merret brenda 10 ditëve punë.

VENDIM PËR DHËNIEN ME QIRA TË KULLOTAVE DHE LIVADHEVE PËR KULLOTJE DHE KOSITJE BARI

 1. Kërkesë e cila përmban: të dhënat e kërkuesit, gjeneralitetet, vendbanimin, adresën e saktë, pikën e kontaktit, ekonominë kullosore që kërkohet, numrin e parcelës, sipërfaqen e saj, llojin e bagëtive dhe numrin e krerëve që do të kullosin si dhe kohën e përdorimit të kullotës.
 2. Çertifikatë veterinare (e vitit aplikues) që lëshohet nga Shërbimi Veterinar për gjendjen epizootike të bagëtive
 3. Vërtetim nga Njësia Administrative për vendbanimin dhe numrin e bagëtive të regjistruara në pronësi.
 4. Lista e objekteve që kërkohen të ndërtohen në ndihmë të kullotjes si stane, kasolle për blegtorët, mjedis për përpunimi i bulmetit etj (nëse kërkohen).
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9693 datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar; Udhëzim i Ministrit të Mjedisit nr.2, datë 20.07.2016, “Për kriteret teknike të klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre për kullotje e kositje bari”. Përgjigja do të merret brenda 15 ditëve punë.

VENDIM PËR DHËNIE NË PËRDORIM FOND PYJOR KULLOSOR PËR VEPRIMTARI PUSHIMI

 1. Kërkesë e cila përmban: të dhënat e kërkuesit, gjeneralitetet, vendbanimin, adresën e saktë, pikën e kontaktit, ekonominë kullosore që kërkohet, numrin e parcelës, sipërfaqen e saj.
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor në R.SH”, i ndryshuar; Ligj nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar; Udhëzim i Ministrit të Mjedisit nr. 1, datë 09.06.2016. Vendimi merret brenda 60 ditëve nga bërja e kërkesës. Kërkuesi, qytetar (person fizik) apo subjekt (fizik/juridik) nuk duhet të ketë detyrime ndaj Bashkisë Shkodër.

VENDIM PËR DHËNIE NË PËRDORIM FOND PYJOR KULLOSOR

 1. Kërkesë e cila përmban: të dhënat e kërkuesit, gjeneralitetet, vendbanimin, adresën e saktë, pikën e kontaktit, ekonominë kullosore që kërkohet, numrin e parcelës, sipërfaqen e saj.
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor në R.SH”, i ndryshuar; Ligj nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar; Udhëzim i Ministrit të Mjedisit nr. 1, datë 09.06.2016. Vendimi merret brenda 60 ditëve nga bërja e kërkesës. Kërkuesi, qytetar (person fizik) apo subjekt (fizik/juridik) nuk duhet të ketë detyrime ndaj Bashkisë Shkodër.

AUTORIZIM PËR VEPRIMTARI MUZIKORE PËR ORËT E VONA TË NATËS

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Çertifikatë regjistrimi në QKR
 3. Autorizim mjedisor për veprimtarinë (QKL)
 4. Aktmiratim autorizimi mjedisor (ARM).
  Shënim: Baza ligjore, Ligj nr. 9774, datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” i ndryshuar, Ligj nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar; “VKM nr. 587, datë 07.07.2010 “Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat urbane e turistike”; Udhëzim nr. 8, datë 27.11.2007 “Për nivelin kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”. Përgjigja do të merret brenda 10 ditëve punë.

SHËRBIME TË TJERA

VERTETIM IDENTITETI

 1. Deklaratë personale për vërtetësinë e faktit (bërë para noterit)
 2. Çertifikatë lindjeje/vdekjeje
 3. Çertifikatë familjare
 4. Dokument zyrtar (librezë pune, diplomë shkolle apo dëftesë pjekurie etj) në të cilin vihet re gabimi i mundshëm që mund të jetë bërë
 5. Vërtetim nga kryeplaku i fshatit për Njësitë Administrative
 6. Vërtetim banimi
 7. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letrë njoftimin elektronik

PËR FOTOKOPJE DOKUMENTI ARSHIVOR (NJËSIA ME ORIGJINALIN)

 1. Kërkesë tip
 2. Dokument orientues
 3. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit.
  Shënim: Baza ligjore: ligj Nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”, VKB nr. 84, datë 26.12.2017 “Për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër”, i ndryshuar. Tarifa e aplikimit është 500 lekë. Për mbi 10 faqe, është 10 lekë për faqe.

PËR SHPËRBLIM PËR REGJISTRIM LINDJEJE BRENDA AFATIT

 1. Çertifikatë e lindjes së fëmijës, me shënimin “për shpërblim lindjeje për regjistrim brenda afatit”
 2. Çertifikatë familjare
 3. Vertetim për llogarinë bankare.
  Shënim: Baza ligjore: ligj Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Për Gjendjen Civile”. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letër njoftimin elektronik.

PËR PËRFITIM BURSE STUDIMI BRENDA VENDIT

 1. Deklaratë për të ardhurat nga kryefamiljari (formulari gatshëm)
 2. Vërtetimet përkatëse për çdo të ardhur që deklarohen në deklaratën e dhënë nga kryefamiljari
 3. Çertifikatë familjare
 4. Vërtetimi i regjistrimit përfundimtar i nxënësit apo studentit.
 5. Çertifikatë lindjeje
 6. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatime Taksa
 7. Vërtetim për pagesën e papunësisë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
 8. Vërtetim si punë kërkues i papunë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
 9. Vërtetim nga qëndra e punës
 10. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
 11. Vërtetim nga drejtoria e ndihmës ekonomike në bashki
 12. Vërtetim që kanë ose jo tokë në përdorim nga kadastra
 13. Vërtetim banimi (saktësim adrese)
 14. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Për nxënësit dhe studentët që kanë statusin e jetimit, kopje e noteruar e statusit të jetimit. Për rastet kur në familje ka nxënës në shkollë të mesme apo student duhet të sjellin vërtetime që trajtohen ose jo me burse

PËR PAGESË QIRA TRUALLI

 1. Kërkesë me shkrim për pagesë qira trualli
 2. Vërtetim hipotekor, kartelën e pasurisë, apo certifikatën e pronësisë, të noterizuar, për objektin që ka në pronësi, të lëshuar nga ZVRPP si dhe hartën treguese të pasurive të paluajtshme
 3. Kopjen e noterizuar të kontratës së shitjes së objektit lëshuar nga ish-Agjencia Kombëtare e Privatizimit, (bashkelidhur praktikën)
 4. Kopjen e noterizuar të lejes së ndërtimit, si dhe genplanin e miratuar sipas lejes së ndërtimit
 5. Deklaratën noteriale, që vërteton se nuk ka proces gjyqësor për objektin që ka në pronësi dhe truallin përkatës që kërkohet të bëhet pagesa e qirasë.
  Shënim: Ky shërbim ofrohet për truallin nën objekt të ndërtësve të privatizuara dhe të ndërtësve të ndërtuara në bazë të lejeve të ndërtimit. Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letrën njoftimin elektronik.

PËR REDUKTIM TË TAKSËS FAMILJARE

 1. Çertifikatë familjare
 2. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
 3. Vërtetim nga drejtoria e ndihmës ekonomike
 4. Librezë ujësjellësi ose vërtetim i pagesës taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit
  Shënim: Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letrën njoftimin elektronik.

LEJE ZHVARRIMI

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Çertifikatë vdekje
 3. Vërtetim nga Ndërmarrja Funerale
 4. Leje qarkullimi e mjetit
  Shënim: Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letrën njoftimin elektronik.

VERTETIME TË NDRYSHME

 1. Vërtetim që trajtohet/nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
 2. Vërtetim që trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
 3. Vërtetim për trajtimin me pagesën e shtetësisë së invaliditetit
 4. Vërtetim që trajtohet me pagesë verbërie
 5. Vërtetim që trajtohet me pagesë për paraplegjikë, tetraplegjikë
 6. Vërtetim kujdestarie
 7. Vërtetim saktësim adrese
 8. Vërtetim për përfitim tokë bujqësore sipas ligjit nr. 7501
 9. Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blektoral
  Shënim: Për bërjen e kërkesës, aplikanti duhet të ketë letrën njoftimin elektronik dhe librezën e ujësjellësit ose vërtetimin e pagesës së taksës familjare për familjet që nuk kanë kontratë me Ndërmarrjen e Ujësjellësit.