Shërbimet administrative në fushën e shërbimeve socialeve

Struktura përgjegjëse

Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit

I. Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU dhe Strehimit
II. Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit
III. Sektori i Shëndetit Publik dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

Adresa elektronike: sherbimetsociale@bashkiashkoder.gov.al

Procedurat e ndjekjes së përfitimit të shërbimeve