Shërbimet administrative në fushën e kulturës

Struktura përgjegjëse

Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

I. Sektori i Artit dhe i Trashëgimisë kulturore
II. Sektori i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Lista e shërbimeve

Drejtoria ofron këto shërbime:

  1. Kërkesë për aktivitete kulturore, sportive, dhe rinore nga individët dhe OSHC në Bashkinë Shkodër.
  2. Kërkesë për aplikime për projekte kulturore dhe sportive nga individët dhe OSHC.