Shërbimet administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Shërbimet në fushën e mbrojtjes së mjedisit
Sigurimi, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.
Sigurimi, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike.
Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

Struktura përgjegjëse

Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujrave

I. Sektori i Mjedisit dhe Menaxhimit të Ujrave
II. Sektori i Mbrojtjes së Pyjeve

Adresa elektronike: mjedisi@bashkiashkoder.gov.al

Procedurat e ndjekjes së përfitimit të shërbimeve