Shërbimet administrative në fushën e zhvillimit ekonomik

Funksionet e bashkivë në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

  1. Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit dhe të programeve për zhvillimin ekonomik vendor.
  2. Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë.
  3. Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike.
  4. Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për bizneset, aktivitetet promovuese, vënja në dispozicion e aseteve publike, etj.
  5. Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik, etj.
  6. Dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor.