Projektbuxheti afatmesëm 2020-2022

Faza I-rë
Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe buxhetit vjetor 2020.

Faza II-të
Raporti i vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë së Shkodrës për vitet 2020 – 2022.

Faza III-të
Tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 për Bashkinë Shkodër.

Faza IV-t
Projekti i parë i programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 për Bashkinë Shkodër.

Faza V-të
Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 për Bashkinë Shkodër.

Faza VI-të
Projekti perfundimtar i programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 për Bashkinë Shkoder.

  1. Kërkesa e Këshillit të Bashkisë Shkoder për dhënie të mendimeve për Projektbuxhetin Afatmesëm 2020-2022 të Bashkisë Shkodër.
  2. Matrica e projektit përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022.

3. Relacioni i programit buxhetor afatmesëm 2020-2022, faza përfundimtare.

Plani i Performancës Buxhetore 2020 – 2022 i Bashkisë Shkodër

Paraqitje e Përgjithshme e Buxhetit të Vitit 2020 & Planit Buxhetor Afatmesëm 2020 – 2022

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim
Programi 01170: Gjendja Civile
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik
Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi 04570: Transporti publik
Programi 04760: Zhvillimi i turizmit
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve
Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve
Programi 05320: Programet e mbrojtjes së mjedisit
Programi 05630: Ndërgjësimi mjedisor
Programi 06140: Planifikimi urban vendor
Programi 06260: Shërbimet publike vendore
Programi 06330: Shërbimet lokale të ujësjellësit
Programi 06440: Ndriçim rrugësh
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor
Programi 08130: Sport dhe argëtim
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Programi 09240: Arsimi profesional
Programi 10140: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
Programi 10220: Sigurime shoqërore
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Programi 10661: Strehimi social