Mbi organizimin dhe funksionimin e Bashkisë

Organizimi administrativo-territorial, misioni

Organizimi administrativo-territorial i Bashkisë Shkodër bazohet në ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. Bashkia jonë tashmë përfshin një territor me një sipërfaqe prej 872.71 km2, dhe një popullsi prej rreth 213,217 banorë të regjistruar. Bashkia e Shkodrës ka në përbërjen e saj 11 njësi administrative dhe 92 fshatra.

 Harta treguese Bashkia Shkodër

Përqëndrimi më i madh i popullsisë është në qytetin e Shkodrës me 55% të popullsisë (116,593 banorë), ndërsa për sa i përket njësive administrative, njësia me popullsi më të madhe është ajo e Rrethinave me 29,115 banorë. Njësitë e tjera më të mëdha nisur nga numri i popullsisë janë Guri i Zi me 12,264 banorë, Postriba me 11,829 banorë, Bërdica me 10,215 banorë, Velipoja me 10,065 banore dhe Dajçi me 9,142 banorë. Tre njësitë e tjera më të vogla për nga numri i popullsisë janë Ana e Malit me 6,157 banorë, Pulti me 2,956 banorë, si dhe Shalë e Shosh me 4,881 banorë.

Ndarja administrativo-territoriale
Njësitë administrative dhe nën-ndarjet e tyre

ShkodërQyteti Shkodër
Ana e Malit  Fshatrat: Oblikë, Babot, Muriqan, Shtuf, Dramosh, Oblikë e Sipërme, Obot, Vallas, Velinaj, Vidhgar
BërdicëFshatrat: Bërdicë e Madhe, Bërdicë e mesme, Bërdicë e siperme, Trush, Beltoje, Mali Hebaj
DajçFshatrat: Dajç, Samrisht i Ri, Samrisht i Sipërm, Belaj, Mali i Gjymtit, Pentar, Rrushkull, Mushan, Darragjat, Suka-Dajç, Shirq
Guri i Zi  Fshatrat: Guri i Zi, Juban, Ganjollë, Kuç, Rrencë, Vukatanë, Gajtan, Rragam, Sheldi, Mazrek, Shpor
PostribëFshatrat: Mes, Dragoç, Boks, Kullaj, Myselim, Drisht, Ura e shtrenjtë, Domen, Shakotë, Prekal, Vilëz
Pult  Fshatrat: Pog, Kir, Gjuraj, Plan, Xhan, Bruçaj, Mgull
RrethinatFshatrat: Dobraç, Grudë e Re, Shtoj i Ri, Guci e Re, Shtoj i Vjetër, Zues, Golem, Hot i Ri, Bleran, Bardhaj
Shalë  Fshatrat: Breg-Lumi, Abat, Nicaj-Shale, Lekaj, Vuksanaj, Pecaj, Theth, Nderlysaj, Gimaj, Nënmavriq, Lotaj
ShoshFshatrat: Ndrejaj, Nikaj-Shosh, Palaj, Pepsumaj, Brashtë
VelipojëFshatrat: Velipojë, Pulaj, Luarzë, Baks-Rrjoll, Gomsiqe, Baks i Ri, Pulaj, Reç i Ri, Ças, Mali Kolaj

Të drejtat, pergjegjësite dhe misioni i bashkisë Shkodër

Misioni i Bashkisë është që të sigurojë qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve.

Të drejtat dhe pergjegjësitë sipas ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” janë:
E drejta dhe pergjegjësia e vetëqeverisjes,

Misioni i vetëqeverisjes vendore
Vetëqeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet:
a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive;
b) respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera;
c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë;
ç) ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetëqeverisjes vendore;
d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë;
dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;
e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative

E drejta dhe pergjegjësia e pronësisë të cilat rregullohen me ligjet e mëposhtme:
E drejta dhe pergjegjësia e mblidhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve.
E drejta dhe pergjegjësia e kryerjes së veprimtarive ekonomike
E drejta e bashkëpunimit
E drejta e personit juridik

Të drejta të tjera, sipas të cilave:
a) japin tituj nderi dhe stimuj;
b) vendosin emërtimet e territoreve, objekteve dhe institucioneve nën juridiksionin e tyre, sipas kritereve të përcaktuara me ligj;
c) njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë vulën dhe simbolet e tyre.

Funksionet e bashkive:
Funksioneve në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
Funksioneve në fushën e shërbimeve sociale
Funksioneve në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese
Funksioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit
Funksioneve në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
Funksioneve në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
Funksioneve në fushën e sigurisë publike
Funksionet dhe kompetencat e deleguara

Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
Në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, bashkitë janë përgjegjëse në territorin e juridiksionit të tyre për:

 1. Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm.
 2. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura.
 3. Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e banuara.
 4. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore.
 5. Ndriçimin e mjediseve publike.
 6. Transportin publik vendor.
 7. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit.
 8. Shërbimin e dekorit publik.
 9. Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.
 10. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale.
 12. Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.
 13. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 14. Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Funksionet e bashkive në fushën e shërbimeve sociale
Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

 1. Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 2. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 3. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.
 4. Krijimin, në bashkëpunim me ministritë përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Funksionet e bashkive në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese
Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

 1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave e të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
 2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
 3. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave e të ambienteve për lexim, me qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve.
 4. Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit
Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

 1. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.
 2. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike.
 3. Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit.
Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

 1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 2. Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve, si toka të pafrytshme etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 3. Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor e rural, sipas legjislacionit në fuqi.
 4. Krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, të financuara nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët, duke garantuar akses të balancuar gjinor.
 5. Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi.
 6. Mbrojtjen e natyrës e të biodiversitetit, sipas legjislacionit në fuqi.

Funksionet e bashkive në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

 1. Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin ekonomik vendor.
 2. Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë.
 3. Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike.
 4. Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për bizneset, aktivitetet promovuese, vënë në dispozicion e aseteve publike etj.
 5. Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik etj.
 6. Dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor.

Funksionet e bashkive në fushën e sigurisë publike
Bashkitë janë përgjegjëse për garantimin e këtyre funksioneve:

 1. Mbrojtjen civile, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 2. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 3. Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, parandalimin dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në komunitet.
 4. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore brenda juridiksionit të tyre vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.

Funksionet dhe kompetencat e deleguara

 1. Funksionet dhe kompetencat e deleguara janë të detyrueshme ose jo të detyrueshme.
 2. Funksione dhe kompetenca të detyrueshme janë ato të përcaktuara me ligj.
 3. Institucionet qendrore, kur lejohet me ligj, autorizojnë bashkinë ose qarkun të kryejnë funksione të caktuara, duke përcaktuar, kur është e nevojshme, procedurat e kryerjes e të kontrollit për zbatimin e tyre.
 4. Institucionet qendrore mund të autorizojnë bashkinë dhe/ose qarkun të ushtrojnë një kompetencë të vetme për një funksion të caktuar.
 5. Bashkisë ose qarkut mund t’u delegohen funksione dhe kompetenca të tjera jo të detyrueshme, mbi bazën e një marrëveshjeje midis njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse dhe institucionit qendror përgjegjës me ligj për këtë funksion ose kompetencë.
 6. Në çdo rast qeverisja qendrore u garanton njësive të vetëqeverisjes vendore mbështetjen e nevojshme financiare për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara.

Për më shumë informacion, në faqen zyrtare të internetit, https://bashkiashkoder.gov.al/ – Rreth Shkodrës.