Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit, janë të përcaktuara në referencë të ligjit Nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, manualet e menaximit financiar për kontrollin, si dhe rregulloren e brendshme të funksionimit të Bashkisë Shkodër.

Karta e Auditimit të Brendshëm
Kodi i etikës për audituesit e brendshëm.
Plani strategjik dhe vjetor të njësisë së auditimit të brendshëm
Çdo raporti të auditimit të brendshëm të ushtruar në bashki
Çdo raporti përfundimtar të kontrollit të jashtëm (KLSH) të ushtruar në bashki.
Planit të veprimit, për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të procedurave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.