Statistikat vendore

Publikimi i statistikave vendore kryhet njëherë në vit.
Statistikat vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë, pasqyrohen në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al, – Rreth Shkodrës – {Profili i forcës së punës}.
Struktura përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore është në funksion të Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit.

Kalendari i përpunimit të statistikave vendore

Kalendari i përpunimit të të dhënave statistikore
Drejtoritë e Bashkisë ShkodërÇdo 6 muaj / një herë në vit
Drejtoria e punësimitNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria Rajonale TatimoreNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria e TransporteveNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria Rajonale e BujqësisëNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria e DoganaveNjë herë në vit / sipas nevojës specifike

Për më shumë informacion