Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Eksploroni faqen e Bashkisë Shkodër

Njoftime

FTESË E HAPUR

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje në FESTIVALIN E KËNGËS “LULEBORË” Përshkrimi i projektit: Në kuadër të promovimit të krijimtarisë në zhanrin e këngës, Bashkia Shkodër organizon edicionin…

Shpallje vazhdim proçedure për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e lartë drejtuese

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të Kreut VIII, të Vendimit nr.118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Shpallje – Drejtor në institucionet publike të arsimit parauniversitar (Drejtor Kopshti)

Mbështetur në nenit 55 të ligjit Nr.69/2012, ‘Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimin Nr.22, datë 13.11.2023 “Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave për emërimin,…

Njoftim mbi rezultatin final për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave…

Njoftim mbi rezultatin final për lëvizjen paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave…

Njoftim

Të nderuar, Republika e Shqipërisë po planifikon të ndërtojë seksionin e autostradës Adriatiko-Jonian: Murriqan – Lezhë me asistencën e BERZH dhe BE-së. Për këtë qëllim është përgatitur një dokumentacion i…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë…

Shpallje për vend të lirë në pozicionin Sekretar i Këshillit Bashkiak pranë Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të Vendimit nr. 60, datë 28.12.2020 të Këshillit Bashkiak…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 30 Dt.: 29.04.2024

Për lirimin për shkak të dorëheqjes të sekretarit të Këshillit Bashkiak Shkodër. [Shkarko Aktin]