Fusha e mbrojtjes së mjedisit

Ligji nr. 8937, datë 12.9.2002, “Për ruajtjen e nxehtësisë ndërtesa”
Ligji nr. 110/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”
Ligji nr. 28/2021, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.124/2015 “Për efiçencën e Energjisë”, të ndryshuar
Ligji nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e Biodiversitetit”
Ligji nr. 162/2014, “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”
Ligji nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”
Ligji nr. 9774, datë 12.7.2007 , “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, ndryshuar me ligjin nr. 50/2023

Udhëzim nr. 1, datë 19/02/2018, ” Për miratimin e kërkesave minimale për hartimin e planeve të veprimit për zhurmat”
Udhëzim i përbashkët nr. 2, datë 15/11/2023, “Për nivelin kufi të zhurmës për një mjedis të dhe për fushën e veprimtarise Ekonomike-Shoqërore”.

Vendim i KM nr.123, datë 17.2.2011, ” Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për menaxhimin e zhurmave në mjedis”

Plan masash “Për administrimin e zhurmave nga aktivitet muzikorë/sezoni turistik Veror”- 2021
Plani i Mbrojtjes së Biodiversitetit
Plani i masave për menaxhimin efikas të Sezonit Turistik lidhur me Administrimin e Zhurmave në Mjedis 2019
Plani i masave për menaxhimin efikas të Sezonit Turistik lidhur me Administrimin e Zhurmave në Mjedis 2018
Deklarata Mjedisore
Raport Vlerësimi Mjedisor
Plani Lokal për veprimin e zhurmave në mjedis

Plani i masave për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve në fondin Pyjor/Kullosor 2024
Plani Vendor i veprimit për Energji dhe Klimë 2023-2030