Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2019

Nr.Data e regjistrimit të kërkesësObjektiData e kthimit të përgjigjesStatusi i  kërkesësTarifa
0103.01.2019
e.mail
Informacion mbi politikat e bashkisë për të rinjtë (struktura përgjegjëse, borde rinore, buxheti vejtor, të punësuar etj.)
të grupmoshës 15-29 vjeç
16.01.2019
e.mail
Jepet informacioni i kërkuar
PërfunduarNuk ka
0208.01.2019
Nr.286 protokolli
Kopje të procedurave që ndiqen për ofrimin
e shërbimeve në qendrat komunitare;
të njoftimeve të realizuara për përzgjedhjen e përfituesve;
të raporteve periodike mbi veprimtarinë;
të rregullores së ofrimit të shërbimeve
21.01.2019
Nr.286/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0308.01.2019
Nr.432
praktike
Informacion për liçencat dhe çertifikatat e lëshuara për shërbime të rregullta të specializuara të transportit të
udhëtarëve (kopje të dokumentacionit).
21.01.2019
Nr.969 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0409.01.2019
Nr.324 protokolli
Numri i përgjithshëm i kërkesave për informacion dhe të atyre të cilave u është
refuzuar dhënia e informacionit në Bashkinë Shkodër, për periudhën janar-dhjetor 2018
11.01.2019
Nr.324/1 prot
Numri total i kërkesave është 110,
i atyre të refuzuara 2, (njëra pjesërisht)
PërfunduarNuk ka
0510.01.2019
Nr.401 protokolli
Cila është struktura e burimeve njerëzore në qendrat komunitare dhe mënyra e
përzgjedhjes së tyre? Ku publikohet aktiviteti i këtyre qendrave?
21.01.2019
Nr.401/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0610.01.2019
Nr.400 protokolli
Sa është buxheti vjetor i qendrave komunitare dhe sa përqind mbulohet nga bashkia dhe në çfarë zërash?
Cila është vlera e financimit për ngritjen e secilës prej këtyre qendrave dhe cili ështe burimi i financimit?
21.01.2019
Nr.400/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0710.01.2019
Nr.399 protokolli
Cilët janë partnerët lokal dhe të huaj, që kontribojnë në ofrimin e shërbimeve në qendrat komunitare dhe si?
Si realizohet përzgjedhja e partnerëve nga Bashkia Shkodër?
21.01.2019
Nr.399/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0810.01.2019
Nr.398 protokolli
Kopje të dokumentave të publikuar apo çdo dokument zyrtarë në lidhje me masat që janë marrë
për ardhjen në ndihmë të grupet në nevojë të vendosura në vështirësi si rezultat i rishjeve të dendura të borës.
21.01.2019
Nr.398/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0914.01.2019
Nr.12 portal
Duke ju referuar kërkesës sonë “Deklaratë paraprake” për mirëmbajtje të rrjetit infrastrukturor
ekzistues nëpërmjet sistemit e_leje online në bazë dhe për zbatim të VKM Nr. VENDIM Nr. 408…
14.01.2019
Kërkesa është e paqartë!
(në portal ndodhet në statusin për sqarim)
Përfunduar (pas bisedës me kërkuesin)Nuk ka
1017.01.2019
Nr.741 protokolli
Listën e plotë të kompanive të kontraktuara për mirëmbajtjen e akseve rrugore dhe të kapacitetëve
njerëzore dhe teknike të tyre të përdorur në ditët e reshjeve të borës dhe të shiut të fillimi janarit 2019.
30.01.2019
Nr.741/1prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1123.01.2019
Nr.1081 protokolli
Kopje marreveshje bashkëpunimi apo dokument tjetër ndërveprimi të përbashkët të Bashkisë Shkodër
me shërbimin e provës për monitorimin e ekzekutimit të urdhrave të mbrojtjes, sipas rregullave të parashikuara
në legjislacionin në fuqi për mbikëqyrjen elektronike të personave që u kufizohet lëvizja me vendim gjyqësor.
29.01.2019
Nr.1083/1prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1223.01.2019
Nr.1086 protokolli
Listën e emrave dhe kontaktet përkatëse të personave të angazhuar në strukturat e specializuara
të shërbimit social për rastet e dhunës në familje. Cilat janë menyrat që përdoren për referimin e rasteve të dhunës
në familje, si dhe monitorimin e ekzekutimit të urdhrave të mbrojtjes e të urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes?
29.01.2019
Nr.1086/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1323.01.2019
Nr.1084 protokolli
A ka ngritur Bashkia Shkodër struktura apo qendra publike për trajtimin, trajnimin dhe rehabilitimin e dhunuesve?29.01.2019
Nr.1084/1prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1423.01.2019
Nr.1083 protokolli
Listen e organizatave partnere me të cilat koordinohet puna për parandalimin e dhunës në familje.29.01.2019
Nr.1083/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1523.01.2019
Nr.1085 protokolli
Sa qendra sociale për rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje janë ngritur nga Bashkia Shkodër?
Sa është numri i qendrave të emergjencës për trajtimin e menjëhershëm të viktimave të dhunës në familje
dhe kapacitetet akomoduese?
29.01.2019
Nr.1085/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1623.01.2019
Nr.1082 protokolli
Cilat janë masat që ka marrë Bashkia Shkodër për zbatimin e vendimit gjyqësor, në bashkëpunim me organet ligjzbatuese,
për ndarjen e dhunuesit nga familia, me qëllim lënien në përdorim të banesës familjare viktimës dhe fëmijëve?
Kopje të dokumentave zyrtarë të hartuar në bashkpunim dhe me organe tjera ligjzbatuese
29.01.2019
Nr.1080/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1723.01.2019
Nr.1080 protokolli
Sa është numri i raporteve të Zyres së Shërbimeve Sociale në funksion të
monitorimeve
të urdhrave të mbrojtjes të leshuara nga gjykata për viktimat e dhunës në familje.
29.01.2019
Nr.1080/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1801.02.2019
Nr.1626 protokolli
A ka përfunduar vlerësimi i pasurive për banorët e “Harkut të Bërdicës” në kuadër të ndërtimit të rrugës Shkodër-Velipojë?
Nëse po, në çfarë vlere për m2?
08.02.2019
Nr.1626/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1904.02.2019
Nr.1709 protokolli
A është marrë në dorëzim nga bashkia rruga Shkodër-Dajç (segmenti rrugë Velipojës-Mushan)?
Nëse po, kopje të aktit të dorëzimit
15.02.2019
Nr.1709/1
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2006.02.2019
Nr.1879 protokolli
Sa është buxheti i planifikuar për vitin 2019? Sa taksa në lekë janë mbledhur gjatë vitit 2018?08.02.2019
Nr.1879/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2107.02.2019
Nr.1946 protokolli
Informacion për adresën e sakta të vendbanimit për palën e paditur.15.02.2019
Nr.1946/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2207.02.2019
Nr.2001 protokolli
Informacion për projektin “Jeto me sportin”13.02.2019
Nr.2324 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2311.02.2019
Nr.3265 praktike
Kopje të dosjes së aplikimit të bërë për strehim15.02.2019
Nr.2489 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2415.02.2019
e.mail
Sa ishte numri i punonjësve të bashkisë dhe drejtorive në varësi për vitin 2018 dhe sa do të jetë në vitin 2019?
Sa të ardhura janë mbledhur gjatë vitit 2018 dhe sa është parashikuar për vitin 2019?
Sa ishte niveli i investimeve në 2018 dhe sa është parashikuar për vitin 2019?
15.02.2019
e-mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2521.02.2019
e.mail
A është miratuar programi i ri i transparencës? (data, tarifat për dhënë informacioni,
lista e njësive administrative dhe nëndarjet, orari i pritjes së qytetarëve etj)
22.02.2019
e-mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2605.03.2019
e.mail
Informacion të detajuar dhe aktet përkatëse, nëse pasuria e paluajtëshme me nr._______, Z.K._____,
e ndodhur në Njësinë Administrative Bërdicë, fshati Bërdicë e Sipërme, ka kaluar me akt nënligjor në zbatim të Ligjit nr.8743,
datë 22.02.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar, në favor të Bashkisë Shkodër.
05.03.2019
e-mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2706.03.2019
Nr.4228 praktike
Informacion nëse pasuria me nr., Z.K.___, ka kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër dhe aktet në pronësi të saj.18.03.2019
Nr. 4319 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2811.03.2019
Nr.3852 protokolli
Sa është sip. e gjelbër përgjithshme në bashki? Sa është sip. e gjelbër për banor, brenda vijës së verdhë?
Masat e marrë për gjelbërimin e qytetit? Shuma e investuar për gjelbërimin nga viti 2015-2018?
Numri i personave të vdekur nga sëmundje të aparatit të frymëmarjes nga viti 2015-2018?
18.03.2019
Nr. 4319 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2915.03.2019
Nr.4510 praktike
Kopje të plan vendosjes së lejës së ndërtimit të lëshuar në favor të institucionit26.03.2019
Nr.4732 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3019.03.2019
Nr.4625
praktike
Kopje të dosjes së trajtimit si person me aftësi të kufizuara25.03.2019
Jepet, kopje e dosjes së trajtimit
si person me aftësi të kufizuara
PërfunduarNuk ka
3120.03.2019
Nr.4707 praktike
Informacion për kategorinë e rrugës “Skender Anamali”, lagje 1, Shkodër25.03.2019
Nr.4602 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3226.03.2019
Nr.4646
protokolli
Kopje të listës së punonjësve të Bashkisë Shkodër28.03.2019
Nr.4944 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3326.03.2019A ka, Bashkia Shkodër një plan për strehimin e komunitetit Rom në streha të përkohshme
në lagjen Top-Hanë dhe kampet e tjera ku jeton komuniteti Rom?
04.04.2019
Nr.4789/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3427.03.2019Informacion mbi dokumentacionin e plotë mbi një gjobë vendosur subjektit
“______________” sh.p.k, nga Policia Bashkiake Shkodër
01.04.2019
Nr.5197 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3504.04.2019
Nr.5493 protokolli
Informacion mbi masat e ndërmara për mirëmbajtjen dhe plotësimin me sinjalistikë
në rrugën nacionale Shkodër – Hot i Ri – Mes
17.04.2019
Nr.6454 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3611.04.2019
Nr.6059 protokolli
A bëhet shpallja martesore vetëm me çertifikatat e lindjes dhe me pasaportë, të të dy bashkëshortëve shqiptar,
apo duhet patjetër karta e identitetit për të cilën kemi aplikuar por skemi kohë të presim aq gjatë
pasi femija do lindë më shpejt?
Nr.6059/1
12.04.2019
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3717.04.2019
Nr.6461
protokolli
Në cilat programe, institucione, projekte kombëtare dhe ndërkombëtare ka aplikuar
Bashkia Shkodër për fitimin dhe zbatimin e projekteve gjatë viteve 2014 -2018?
Sa aplikime janë bërë çdo vit gjatë kësaj periudhe dhe sa prej tyre janë fituar?
Cili ka qenë objekti i aplikimit dhe shuma për të cilën është aplikuar?
Nëse nuk është bërë asnjë aplikim apo është një numër i vogël aplikimesh, për çfarë arsyesh ka ndodhur kjo?
Nr.6461/1 prot
26.04.2019
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3826.04.2019
Nr.6155 praktike
Kopje të praktikës për një gjobë të vendosur nga KLSH me emërtimin sekuestrim /zhdëmtime
në shumën 302.020 lekë në emër të….
Nr.7533 prot
06.05.2019
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3930.04.2019
Nr.7042 protokolli
Cilat janë zonat më të rrezikuara nga përmbytjet, numri i popullsisë, i ndërtesave
dhe aktivitetet ekonomike që ushtrohen në këto zona?
Planet dhe politikat e Bashkisë Shkodër për emergjencat civile?
Sa përqind e ndërtimeve në zonat e rrezikuara janë të siguruara nga fatkeqësitë natyrore?
15.05.2019
Nr.8254 prot.
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4006.05.2019
Nr.7484 protokolli
Nëse rezulton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejtë tjetër reale,
në pasurinë me sip. 109.000 m2, Z.K.2597, fshati Mali Kolaj, Nj.Ad. Velipojë, Shkodër?
21.05.2019
Nr.7484/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4106.05.2019
Nr.7511 protokolli
Nëse rezulton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejtë tjetër reale,
në pasurinë me sip. 320.000 m2, Z.K. 3838, fshati Vukatanë, Nj.Ad. Gur i Zi, Shkodër?
22.05.2019
Nr.7511/1
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4207.05.2019
Nr.7669 protokolli
Evolucioni i popullsisë në Theth gjatë viteve. Të ardhurat për frymë të banorëve të Thethit.
Niveli i emigracionit dhe të ardhurat nga remitancat në Theth.
17.05.2019
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4308.05.2019
Nr.7732 protokolli
Kopje të planimetrisë të rrugës “Kacelaj”, kryera me investim të Bashkisë Shkodër14.05.2019
Nr.7732/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4409.05.2019
Nr.6481 praktike
Informacion për çfarëdo lloj dokumentacioni, për subjektin me NIPT ______09.05.2019
Nr.7882 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4509.05.2019
Nr.7834 protokolli
A ka përfituar Bashkia Shkodë të projekte në programin “Rilindja Urbane”?
Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara dhe kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e tyre.
16.05.2019
Nr.7834/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4607.05.2019
Nr.7602 protkolli
A është ekzekutuar nga Bashkia Shkodër, vendimi nr. 74, datë 30.11.2017 i Këshillit Bashkiak Shkodër?
Nëse jo, çila është arsyeja?
17.05.2019
Nr.7602/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4714.05.2019
Nr.8187 protokolli
Informacion nëse Bashkia Shkodër zbaton VKM-së nr. 68, datë 07.02.2018, “Për kufinjtë dhe kriteret e përcaktimit
të shpërblimit që i përgjigjet pagesës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”.
24.05.2019
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4814.05.2019
Nr.8161 protokolli
Nëse rezulton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejtë tjetër reale,
në pasurinë me sip. S1-3601 m2 dhe sip. S2-107263 m2 Z.K. 3838, fshati Baks-Rrjoll, Nj.Ad. Velipojë, Shkodër?
22.05.2019
Nr.8161/1 prot.
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4917.05.2019
Nr.8457 protokolli
Plani i gatishmërisë, të dhëna historike të ndodhjes së katastrofave, të dhëna për dëme monetare
dhe jetë njerëzore dhe buxheti i parashikuar për Thethin.
24.05.2019
Nr.8457/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5029.05.2019
Nr.9210 protokolli
Sa ka qenë numri i martesave dhe divorceve nga 2009-2018, numri i personave që kanë ndryshuar emrin
dhe sa meshkuj kanë marrë mbiemrin e bashkëshortëve të tyre nga 2014-2018 në Zyren e Gjendjes Civile Shkodër?
03.06.2019
Nr.9210/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5130.05.2019
Nr.9304 protokolli
Informacion, për adresat e sakta të banimit për disa shtetas06.06.2019
Nr.9304/1
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5231.05.2019
Nr.9411 protokolli
Nëse rezulton të keni projekte publike në zhvillim, keni dhënë leje ndërtimi apo çdo të drejtë tjetër reale,
në pasurinë nr. 1023, zk 3072 dhe pasuritë 987/2, 988/2, 988/3, zk 3734 fshati Pulaj, Nj.Ad. Velipojë, Shkodër?
14.06.2019
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5303.05.2019
Nr.7355 protokolli (në dijeni 05.06.2019
Informacion për anëtarin e institucionit z._____, mbi të ardhurat dhe fitimin e deklaruar si person fizik me NIPT _______,
detyrimet tatimore të paguara ndër vite përfshi dhe sigurimet shoqërore.
06.06.2019
Nr.7355/1 prot.
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5407.06.2019
Nr.7959 praktike
Informacion, mbi mënyrën si është dhënë leja e ndërtimit për një pallat 6-katësh në lagjen “Qemal Stafa”
dhe përse nuk janë zbatuar distancat nga objektet aktuale
12.06.2019
Nr.10050 prot.
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5510.06.2019
Nr.7996 praktike
Informacion mbi situatën e ndriçimit në zonat periferike të qytetit.18.06.2019
Nr.10444 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5610.06.2019
Nr.408 (portali pyetshtetin)
Vënie në dispozicion të listës së zyrave elektorale të partisë Fryma e Re
Demokratike në territorin e Bashkisë Shkodër.
14.06.2019
Nr.10273 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5710.06.2019
Nr.415 (portali pyetshtetin
Informacion për listën e zyrave elektorale të Partisë Aleanca Demokratike në territorin e Bashkisë Shkodër.14.06.2019
Nr.10318 prot.
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5814.06.2019
Nr.10225 protokolli
Informacion mbi situatën e ndriçimit në zonat periferike të qytetitSi përgjigja nr. 55
(nr.10444 prot, datë 18.06.2019)
PërfunduarNuk ka
5914.06.2019
Nr.10235 protokolli
Informacion mbi ndërhyrjet dhe investimet në arsimin parauniversitar për vitin 2017-201824.06.2019
Nr.10235/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6014.06.2019
Nr.10237 protokolli
Informacion mbi ndërhyrjet dhe investimet në arsimin parauniversitar për vitin 2017-201824.06.2019
Nr.10235/1 prot
PërfunduarNuk ka
6118.06.2019
Nr.10469 protokolli
Informacion për planin e investimit në aksin rrugor Shirokë-Zogaj.03.07.2019
Nr.10469/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6219.06.2019
Nr.10495 protokolli
Informacion për kompetencat dhe funksionet e Bashkisë Shkodër,
në Drejtorinë e Mbrotjes nga Zjarri dhe Shpëtimi
21.06.2019
Nr.10495/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6319.06.2019
Nr.10523 protokolli
Informacion për organizimet kulturore për 3 mujorin e parë të vitit 201924.06.2019
Nr.10523/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6419.06.2019
Nr.10524 protokolli
Informacion mbi lejen minerare dhe ushtrimin e veprimtarisë së gurorës
në fshatin Milan, Njësia Administrative Postribë.
21.06.2019
Nr.10524/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6519.06.2019
Nr.10525 protokolli
Informacion mbi shërbimin me shezllone në plazhin Velipojë03.07.2019
Nr.10525/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6619.06.2019
Nr.10538 protokolli
Informacion për kompetencat dhe funksionet e Bashkisë Shkodër në Drejtorinë e Infrastrukturës
dhe Shërbimeve Publike, në lidhje me transportin publik vendor.
28.06.2019
Nr.10538/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6719.06.2019
Nr.10539 protokolli
Informacion për kompetencat dhe funksionet e Bashkisë Shkodër në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale,
në lidhje me administrimin e banesave sociale.
28.06.2019
Nr.10539/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6819.06.2019
Nr.10540 protokolli
Informacion mbi funksionet e bashkisë për mbështetjen dhe zhvillimin e biznesit të vogël.26.06.2019
Nr.10540/1
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
6920.06.2019
Nr.10640 protokolli
Informacion për aktivitetet e lidhura me reduktimin e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje.26.06.2019
Nr.10640/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7021.06.2019
Nr.10696 protokolli
Informacion mbi planifikimin e investimeve për vitin 2018-2019 për rikonstruksionin e aksit rrugor Shkodër – Velipojë.03.07.2019
Nr. 10696/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7104.07.2019
Nr.11710 protokolli
Sa është numri i bizneseve me kapital të huaj dhe të përbashkët, të punësuarëve në to, për periudhën 2018-2019?
Në cilët sektorë ekonomik operojnë?
Cilat janë politikat e bashkisë në lidhje me thithjen e investimeve të huaja dhe mbështetjen e tyre?
10.07.2019 (e-mail)11.07.2019
Nr.11710/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7208.07.2019
Nr.8969 praktike
Informacion, nëse prona me sipërfaqe toke 7914 m2, e ndodhur në ZK 8591,
është në pronësi të Bashkisë Shkodër dhe me çfarë akti është fituar?
15.07.2019
Nr.12330 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7309.07.2019
Nr.8995 praktike
Kur do të jetë vendimmarrja e Bashkisë Shkodër në lidhje me kërkesat e bëra për shfrytëzim hapësire publike
nga subjekte të ndryshme dhe konkretisht për subjektin _________, pasi për këtë subjekt kemi një ankesë?
19.07.2019
Nr.12667 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7411.07.2019
Nr.12106 protokolli
Sa është numri i stacioneve të plazhit që ka dhënë bashkia për operatorët privat dhe sa është qiraja mujore?
Është e njëjta e qira apo çmimi ndryshon sipas zonës?
A plotosojnë subjektet, kushtet sipas VKM nr.171 datë 27.03.2019?
Ka identifikuar Bashkia Shkodër zona në pjesën e bregdetit që derdhen ujra të zeza në det?
17.07.2019
Nr.12106/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7522.07.2019
Nr.12734
protokolli
Informacion për punën që ka bërë institucioni i bashkisë, në përputhje me VKM nr. 524, datë 11.09.2018
“Për miratimin e planit të veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara,
“Mbi gruan, paqen dhe sigurinë”, 2018–2020”.
31.07.2019
Nr.12724/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7624.07.2019
Nr.9541 praktike
Kopje të planimetrisë së vendosjes me kondicionet urbane, genplanin për të gjitha katet,
proçes verbalet në kuoten 000 dhe karabinasë së ndërtësës.
30.07.2019
Nr.13268 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7730.07.2019
Nr.13253 protokolli
Cilat janë shoqëritë e transportit publik që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër,
linjat e shërbimit, stacionet dhe oraret?
Kopje të listës së linjave të transportit në qytetin e Shkodrës dhe në Njësitë Administrative të Bashkisë Shkodër.
08.08.2019Nr.13253/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7802.08.2019 Nr.13512 protokolliSa është numri i të punësuarve nën moshën 29 vjeç në administratën e bashkisë dhe institucionet në varësi të saj?
A ka bashkia programe praktikash për të rinjtë?
14.08.2019
Nr.13512/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
7902.09.2019
Nr.14927 protokolli
Sa herë ka lëvizur në udhëtime zyrtare jashtë shtetit titullari i bashkisë
(kryetari, zëvendëskryetari) në periudhën janar 2011- gusht 2019 dhe në cilat destinacione?
Sa udhëtime ka kryer me avion dhe në çfarë klasi?
Sa kanë qenë kostot e secilit prej udhëtimeve (bileta, akomodimi, dietat etj)?
Sa ka qenë gjatë kësaj periudhe zëri në buxhet për udhëtimet jashtë vendit?
16.09.2019
Nr.15635 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8002.09.2019
Nr.10746 praktike
Kopje të aktit të kontrollit të realizuar nga inspektorët e IMT-së (çdo dokument që i bashkangjitet).
Formimin profesional të inspektorëve që kanë realizuar aktin e kontrollit të punimeve që po kryhen
për lejen nr.340, datë 31.07.2019.
09.09.2019
Nr.15267 prot

Përgjigje

Përgjigja e
dhënë, nuk ka lidhje me
numrin dhe pyetjet e kërkesës
së bërë.
PërfunduarNuk ka
8102.09.2019
Nr.10752 praktike
Kopje të lejes së ndërtimit nr.340, datë 31.07.2019 për objektin “Adoptim banese në njësi”.
Listën e punimeve që do të kryhen nga subjekti zbatues sipas lejes së dhënë.
12.09.2019
Nr.15397 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8203.09.2019
Nr.14997 protokolli
A ka ndërmarrë Bashkia Shkodër praktika të menaxhimit të ri publik në 4-5 vitet e fundit?
Nëse po, ku konsistojnë ato?
A kanë qenë të suksesshme këto praktika dhe si janë rishpërndarë të ardhurat e fituara prej tyre?
Nëse mundet të kem një tabelë me të ardhurat e këtyre aktiviteteve për 3-4 vitet e fundit.
13.09.2019
Nr.15461 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8319.09.2019
Nr.15814 protokolli
Sa është numri i objekteve akomoduese brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër, për periudhën 2015-2019?
Kopje të tyre, ku të përfshihen: emri, lloji i shërbimit, vendndodhja etj.
Kopje të planit të ndarjes së territorit të plazhit të Velipojës në plazhet private.
03.10.2019
Nr.16768 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8419.09.2019
Nr.15815 protokolli
Kopje të lejeve të shfrytëzimit të hapësirave publike të dhëna nga Bashkia Shkodër për periudhën 2015-2019.
Kopje të hartave të vendndodhjeve të tyre.
01.10.2019
Nr.15815/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8524.09.2019
Nr.719 portal
Si duhet të veproj për të marrë, çertifikatë lindje apo vdekje të stërgjyshes të lindur rreth vitit 1880 në Shkodër.26.09.2019
Portal
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8601.10.2019
Nr.13572 praktike
Informacion nëse punimet ngjitur me banesën kanë leje ndërtimi09.10.2019
Nr.17645 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8710.10.2019
Nr.17185 protokolli
Sa është numri i punonjësve social në Njësinë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve?
Sa fëmijë janë trajtuar nga kjo njësi nga janari 2018 deri në tetor 2019?
Sa është numri i të miturve viktimë dhe/ose dëshmitar i veprave penale etj …?
23.10.2019
Nr.17185/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8804.11.2019
Nr.18765 protokoll
Sa është numri i të pastrehëve, të kërkesave dhe të përfituesve nga programet sociale të strehimit?
Sa është buxheti i vitit 2019 në zbatim të këtyre programeve?
Sa buxhet është parashikuar në PBA 2019-2021 për këto programe?
12.11.2019
Nr.19432 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
8906.11.2019
Nr.19039 protokolli
Informacion mbi furnizimin me ujë në fshatin Golem të Njësisë Administrative Rrethina, Shkoder14.11.2019
Nr.19665 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
9011.11.2019
Nr.19411 protokolli
Sa është numri i të rinjve dhe sa prej tyre studiojnë, punojnë, janë të papunë, emigrojnë?
Sa % e të rinjve përbën stafin e bashkisë dhe sa të këshillit bashkiak?
A ka plan veprimi për rininë për vitin 2019?
A ka nisma kulturore për të rinjë të subvencionuara nga bashkia etj…?
23.12.2019
Për arsye të gamës së madhe të pyetjeve,
është realizuar takim i kërkuesit me strukturat
përgjegjëse për dhënien e informacionit
PërfunduarNuk ka
9112.11.2019
Nr.19422 protokolli
Sa është fondi i bonusit të strehimit të shpërndarë gjatë vitit 2019 dhe sa ka qenë në tre vitet e fundit?
Sa familja kanë përfituar dhe cilat janë kriteret e përzgjedhjes?
22.11.2019
Nr.19422/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
9218.11.2019
Nr.19875 protokolli
Sa orë në ditë furnizohet me ujë Bashkia Shkodër?
Kur janë bërë investimet e fundit në rrjetin e ujësjellësit?
Sa është vlera e investimeve nëse janë bërë?
Sa banorë ka Bashkia Shkoder?
Kjo kërkesë me datë 20.11.2019,
i është përcjellë për trajtim Ndërmarrjes
Ujësjellës Kanalizime sh.a, Shkoder
9325.11.2019
Nr.20301
protokilli
Sa ka qenë numri i konsultimeve me publikun dhe i kërkesave për informacion
nga OSHC për vitin 2018 dhe 2019?
Në sa projekte është përfshirë bashkia me OSHC në këto dy vite?
A ka bashkia buxhet dedikuar OSHC?
06.12.2019
Nr.2126 prot
Informacion për shoqatat
PërfunduarNuk ka