Njoftim – Për këshillim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për diskutimin e projektbuxhetit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm 2024-2026, të Bashkisë Shkodër.

Takimet do të zhvillohen sipas kalendarit

NrAktivitetiDataVendiOraMënyraForma
 1Konsultim publik me banorë Nj.Administrative Rrethina, Pult ,Shosh ,Shalë09.10.2023Pranë Njësisë Administrative Rrethina13:00  Takim publik  Bisedë
2Konsultim publik me banorë Nj. Administrative Ana e Malit10.10.2023Njësia Administrative Ana e Malit, Shkolla “Idriz Hoxha”15:00Takim publikBisedë
3Konsultim publik me banorë të Nj.Administrative Velipojë11.10.2023Njësia Administrative Velipojë, Salla e Mbledhjeve13:00Takim publikBisedë
4Konsultim publik me banorë të Nj.Administrative Dajç12.10.2023Njësia Administrative Dajç, Salla e Mbledhjeve13:00Takim publikBisedë
5Konsultirn publik me banorë të Nj.Administrative Bërdicë13.10.2023Njësia Administrative Bërdicë (Shkolla ‘Agim Tafili’)15:00Takim publikBisedë
6Konsultim publik me banorë të Nj. Administrative Postribë16.10.2023Njësia Administrative Postribë, Salla e Mbledhjeve13:00Takim publikBisedë
7Konsultiin publik me banorë të Nj.Administrative Guri I Zi17.10.2023Qendra Komunitare në Gurin e Zi13:00Takim publikBisedë
8Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. l18.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
9Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 219.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
10Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 320.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
11Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 423.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë
12Konsultim publik me banorët e Lagjes Nr. 524.10.2023Salla e Këshillit të Bashkisë Shkodër13:00Takim publikBisedë

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen edhe me shkrim pranë Bashkisë Shkodër, me postë, apo nëpërmjet email në adresën:
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër gjeni materialin për konsultim. https://bashkiashkoder.gov.al/afishime_publike/afishim-publik/