PBA 2024-2026

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligjit nr. 68/2017 ” Për financat e vetëqeverisjes vendore” , ligji nr. 9936 datë 26/06/2008 ” Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08/07/2010 ” Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” e ndryshuar.

Bashkëlidhur materialet:

Relacioni PBA 2024-2026
Tabelat
Matrica