Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 74 Dt.: 27.12.2022

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 19, DATË 10.05.2022 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË.


[ Shkarko Aktin ]