Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 62 Dt.: 28.12.2020

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.6 DATË 30.01.2018 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVIL, ADMINISTRATIV TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË TË NDRYSHUAR.

[ Shkarko Aktin ]