Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 6 Dt.: 22.01.2020

PËR RISHIKIMIN DHE MIRATIMIN E LISTAVE TË INVENTARIT TË PASURIVE PYJE DHE KULLOTA QË NDODHEN BRENDA TERRITORIT ADMINISTRATIV TË BASHKISË SHKODRËS, ME NR. RENDOR 1 DERI NË 2299, ME VKM NR.433, DATË 08. 06. 2016 PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKIVE T

[ Shkarko Aktin ]