Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 54 Dt.: 29.12.2023

“Për një ndryshim në VKB nr.71, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të bashkisë së Shkodrës”, të ndryshuar ;
Dhe
Për një ndryshim dhe shtesë në VKB nr. 12 dt.20.07.2023 “Miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të bashkisë shkodër dhe institucioneve të varësisë”i ndryshuar

[Shkarko Aktin]