Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 46 Dt.: 27.09.2022

PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR. 3, DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR DHE DETAJIMIN E FONDIT TË ALOKUAR PËR EMERGJENCAT CIVILE P

[ Shkarko Aktin ]