Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 37 Dt.: 26.10.2023

Për dhënien në përdorim, pa kundërshpërblim të një sipërfaqe prej 602 m²(kati parë) dhe 602 m²(kati dytë) objekti “ish Konvikti Safet Spahiu”, në favor të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Qarku Shkodër, shoqëri aksionare me ofertë publike, me qëllim vazhdimin e ofrimit të shërbimeve rajonale dhe vendore për qytetarët e Qarkut Shkodër.

[Shkarko Aktin]