Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 15 Dt.: 20.07.2023

PËR KRIJIMIN E SHOQËRISË AKSIONARE BIO STRAJCA, SH.A, SI PERSON JURIDIK NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, MIRATIMIN E AKTIT TË THEMELIMIT DHE STATUTIT.


[ Shkarko Aktin ]