Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 11 Dt.: 04.02.2022

PËR MIRATIMIN E VLERËSIMIT PARAPRAK DHE MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME(TRUALL), PRONË PRIVATE, QË PREKEN PËR EFEKT INVESTIMI PUBLIK TË OBJEKTIT RIKONSTRUKSION RRUGA E KORPUSIT BASHK

[ Shkarko Aktin ]