Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Nr.Data e njoftimitTematika e dëgjesës publikeVendi I dëgjesësData e dëgjesësOra e dëgjesës
106.12.2018Pr/ Vendim: “Për ndryshimin e pjesshëm të VKB nr. 51, datë 14.04.2009 “Për miratimin
e listës së pjesshme të pronave të paluajtëshme shtetërore që kërkohen për
transferimin në pronësi të Bashkisë
Shkodër Salla e Këshillit Bashkiak14.12.201811:00
206.11.2018Draft Buxheti i vitit 2019 dhe plani buxhetor afatmesëm 2019-2021 i Bashkisë
Shkodër (matrica)
Salla e Këshillit Bashkiak06.12.201811:00
302.11.2018Për disa ndryshime në VKB nr. 1, datë 22.1.2016 “Për miratimin e taksave dhe
tarifave vendore në bashkinë Shkodër“, të ndryshuar
Salla e Këshillit Bashkiak22.11.201811:00
429.10.2018Plani Social i Zonës Bashkia Shkodër 2018-2021 .
Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-2020
Salla e Këshillit Bashkiak06.11.201811:00
5Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2019 dhe Programit Buxhetor
Afatmesëm 2019-2021 përfundimtar
Në NJA dhe Lagjet e qytetit10.10.2018-26.10.2018
619.09.2018Për dhënien e pëlqimit për dhënë me qira të ekonomisë pyjore/kullosore “Rosek- RrjollNJA Postribë18.09.201811:00
702.07.2018Për Miratimin e Rregullores së Organizimit dhe Funksionimit të Komisionit të Apelimit
Tatimor të Bashkisë Shkodër
Salla e Këshillit Bashkiak09.09.201811:00
806.06.2018Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021
për Bashkinë Shkodër
Salla e Këshillit Bashkiak12.06.201811:00
917.05.2018Mbi sipërfqet pyjore të mundëshme ku mund të kryhen punime agropylltarieGrude e Re25.05.201818:00
1011.05.2018Për draftin e fazës së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-2021 të
bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632,
datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore“
Në  NJA dhe Lagjet e qytetit21.05.2018-29.05.2018
1110.04.2018Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017 dhe rishpërndarje e fondeve të
trashëguara të Bashkisë Shkodër
Salla e Këshillit Bashkiak16.04.201811:00
1224.01.2018Për miratimin e kritereve të sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e familjeve në nevojë
që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondeve të kushtëzuara
për bllok ndihmën ekonomike dhe /ose me fondet e buxhetit vendor
Salla e Këshillit Bashkiak29.01.201811:00
1321.12.2017Draft Rregullorja për administrimin e shërbimit të kullimit në Bashkinë ShkodërSalla e Këshillit Bashkiak05.01.201811:00

Për më shumë informacion mund të klikoni në linkun – Keshillim me Publikun