Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e këshillit të bashkisë Shkodër, Prill 2019

Projektvendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 18 Prill 2019

 1. Për përfundimin përpara afatit të mandatit të këshilltarit z. Mirjan Bletaj.
 2. Për përfundimin përpara afatit të mandatit të këshilltarit z. Gjovalin Troja.
 3. Për përfundimin përpara afatit të mandatit të këshilltares znj. Valentinë Vuksani.
 4. “Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Prill 2019“.
 5. “Për dhënien e paaftësisë dhe invaliditetit të punës për muajin Prill 2019“, “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Mars 2019“, dhe “Për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike për kategoritë përfituese të ndihmës ekonomike, për muajin Mars 2019“.
 6. “Për miratimin e planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis“.
 7. “Për miratimin e raportit të vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë Shkodër për vitet 2020-2022“. (rishqyrtim.)
 8. “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të PBA 2020-2022 të bashkisë Shkodër“.
 9. “Për shtesë plani në buxhetin e bashkisë Shkodër“ (shtyrë nga mbledhja e kaluar).
 10. “Për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2018 të Bashkisë Shkodër“ (shtyrë nga mbledhja e kaluar).
 11. Propozim për emërtimin e një rruge në qytetin Shkodër.
 12. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.