Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 3 Dhjetor 2021

26.11.2021

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e Premte, datë 3 Dhjetor 2021, ora 17:00, me rend dite si më poshtë:

1.Pr/ Vendim: “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Tetor 2021”

2.Pr/ Vendim: “Për miratimin shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër”

3.Pr/ Vendim: “Për miratimin e bursës së plotë/gjysëm burse, nxënësve, që mësojnë në vitin e parë dhe në vitet e dyta e lart, për vitin shkollor 2021-2022”

4.Pr/ Vendim: “Për marrjen e nismës për hartimin e projektit të sistemit rrugor për njësinë strukturore SH011. UB”

5.Pr/ Vendim: “Për marrjen e nismës për hartimin e projektit të sistemit rrugor për njësinë strukturore SH002. UB”

6.Pr/ Vendim: “Për dhënien pëlqimi për dhënien me qira në favor të subjektit z.Bujar Hoxha të një sipërfaqe prej 40 m2, zk 8594, nr.pasurie 2/27-n21, vol 30,faqe 148,në pronësi të Bashkisë Shkodër

7.Diskutime jashtë rendit të ditës

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve

Nr.KomisioneDitaDataOra
1Komisioni për Çështjet ligjoreE mërkure1.12.202111:00
2Komisioni i buxhetitE mërkure1.12.202112:00
3Komisioni i arsimitE mërkure1.12.202113:00
4Komisioni i planifikimit dhe zhvillimit ë territorit E mërkure1.12.202114:00