Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 11 Maj 2023

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e Enjte, datë 11 Maj 2023, ora 17:00, me rend dite si më poshtë:

 1. Pr/ Vendim: “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%) për muajin Mars 2023”.
 2. Pr/Vendim: “Për dhënie në përdorim pa kundëshpërblim, shoqërisë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Qarku Shkodër sh.a., një sipërfaqe prej 3350 m2, me nr.pasurie 5/250, vol.21, faqe 117, zona kadastrale 8593, në pronësi të Bashkisë Shkodër”
 3. Pr/ Vendim: “Për kalimin e mjetit ambulancë tek njësia vendore e kujdesit shëndetësor Shkodër, për qendrën shëndetësore Dajç”
 4. Pr/ Vendim: “Për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2022, të Bashkisë Shkodër”
 5. Pr/ Vendim: “Për miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2024-2026”
 6. Pr/ Vendim: “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë Shkodër”
 7. Pr/ Vendim: “Për miratimin e dhënies me qira të sipërfaqes 0.3201 ha, në ekonominë pyjore “Pruemos Sheldi” ngastra 104, nj.a. Gur i Zi, fshati Sheldi, për aktivitet instalim të shtyllës erëmatëse për studimin e erës, aerogjeneratorë, për një periudhë 18 muaj për shoqërinë “Wind Stream sh.p.k.”
 8. Pr/ Vendim: “Për miratimin e dhënies me qira të sipërfaqes 0.3201 ha, në ekonominë pyjore “Pruemos Sheldi” ngastra 104, nj.a. Gur i Zi, fshati Sheldi, për aktivitet instalim të shtyllës erëmatëse për studimin e erës, aerogjeneratorë, për një periudhë 12 muaj për shoqërinë “Voltalia Albanie”.
 9. Pr/ Vendim: “Për miratimin e kullotave të gatshme për kullotje dhe kositje bari”
 10. Pr/ Vendim: “Për miratimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë, si dhe mënyrës së organizimit e funksionimit të tij në Bashkinë Shkodër”
 11. Pr/ Vendim: “Për miratimin e masës së qirasë mujore për banesat sociale me qira në administrimin e Bashkisë Shkodër për vitin 2023”
 12. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të emërtimit të rrugës “GOLEMI” në rrugë “ARDIAN KODRA”
 13. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të emërtimit të rrugës “QAFA BISHKAZHIT” në rrugë “MARK NDOU”
 14. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të rrugës “THAN” në rrugë “PETRIT RUSHAJ” NJ.A.Pult”
 15. Pr. Vendim “Për miratimin e ndryshimit nga sheshi “INDUSTRIA” në sheshi “RIZA RUSI”
 16. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të rrugës “SHETITORJA E MOLOS” në rrugë “OTTO VON HASBURG”
 17. Pr. Vendim: “Për miratimin e emërtimit të sheshit përpara stadiumit “LORO BORICI” me emrin “RAMAZAN RRAGAMI”
 18. Pr. Vendim: “Për miratimin e emërtimit të parkut pranë shëtitores së Molos me emrin “BUJAR QAMILI”
 19. Pr. Vendim: “Për ndryshimin e një segmenti të rrugës “MARIN BICIKEMI” në rrugë “MARTIRET KATOLIKE TE SHQIPERISE” në njësinë qytet (SHKODER)
 20. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të emërtimit të një segmenti të rrugës “RISTO SILIQI” në rrugë “PAULIN NDOJA”
 21. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të një segmenti të rrugës “DASHO SHKRELI” në rrugë “ZAMIR SHPUZA”
 22. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të rrugës “KISHA E KIRIT” në rrugë At.”DEDE GJOKA”
 23. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të emërtimit të rrugës “MALIQ IDRIZI” në rrugë “ALI HAKAJ”
 24. Pr. Vendim: “Për miratimin e ndryshimit të rrugës “PLANI” në rrugë “BINAK ALIJA”
 25. Pr. Vendim: “Për emërtimin e ndryshimit të rrugës “RINIA” në rrugë “RROK NUSHI”
 26. Diskutime jashtë rendit të ditës