Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje për vitin 2022

Nr.Data e NjoftimitTematika e Dëgjesës PublikeVendi i dëgjesësData e dëgjesës
1QershorPër miratimin e projektit të parë të programit buxhetor
afatmesëm 2023-2025 për Bashkinë Shkodër
Salla e këshillit BashkiakQershor 2022
2TetorNë kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2023 dhe
Programit Buxhetor  Afatmesëm 2023-2025 përfundimtare
Salla e këshillit BashkiakTetor 2022
3DhjetorDraft Buxheti i vitit 2023 dhe plani buxhetor
afatmesëm 2023-2025 i  Bashkisë Shkodër
Nj.A , LagjeDhjetor 2022