Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje për vitin 2020

Nr.Data e  NjoftimitTematika e Dëgjesës PublikeVendi i dëgjesësData e dëgjesës
1QershorPër miratimin e projektit të parë të programit
buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër
Salla e këshillit
Bashkiak
Qershor 2020
2TetorNë kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2021 dhe
Programit Buxhetor  Afatmesëm 2021-2023 përfundimtar
Salla e këshillit
Bashkiak
Tetor 2020
3Nëntor- DhjetorDraft Buxheti i vitit 2021 dhe plani buxhetor
afatmesëm 2021-2023 i  Bashkisë Shkodër
Nj.A , LagjeNëntor- Dhjetor 2020