Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Eksploroni faqen e Bashkisë Shkodër

Njoftime

Thirrje për video promocionale “Shkodra Rinore”

Ju ftojmë të bëheni pjesë e konkursit “Shkodra Rinore” , i cili ka për qëllim promovimin e trashigimisë kulturore, natyrore dhe produkteve vendore të bashkisë Shkodër.Mosha deri në 29 vjeç;Keni…

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni përgjegjës, sektori i qarkullimit

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave…

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë bashkiake, pozicioni përgjegjës, sektori i kontrollit dhe mbrojtjes së territorit

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 50 Dt.: 22.11.2023

PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.10, DATË 20.7.2023 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, NUMRIT DHE ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR [Shkarko Aktin]

“PËR MIRATIMIN E PRANIMIT TE DHURIMIT TË IMPIANTIT FOTOVOLTAIK I CILI DO TË VENDOSET PRANË SHKOLLËS” KOL IDROMENO” DHE DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR NËNSHKRIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKEPUNIMIT NDËRMJET SUBJEKTIT “EUROELEKTRA” SHPK DHE PËRFITUESIT BASHKIA SHKODËR”

[Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 48 Dt.: 22.11.2023

“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. QAMIL BOCAJ DHE Z. PRELE GILAJ BANESAT E…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 47 Dt.: 22.11.2023

“PËR MIRATIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE TË EKONOMISË PYJORE “PRUEMOS SHELDI ” BASHKIA SHKODËR” [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 46 Dt.: 22.11.2023

PËR “MIRATIMIN E LISTËS SHTESË TË PËRFITUESVE DHE MASËN E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE PËR INDIVIDË/FAMILJE QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT ME KREDI TË LËHTËSUAR NGA SHTETI”…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 45 Dt.: 22.11.2023

PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN TETOR 2023 [Shkarko Aktin]

Njoftim mbi rezultatin e testimit me shkrim

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin,…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Shpallje fituesish për projektet: “Ndërmendje”; “Shkodra Qyteti i Festave”; “Video Promovuese”

Në bazë të Ftesave të Hapura të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore me datën 30.11.2023 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër, i…